Administratieve regeling voor de doorgifte van persoonsgegevens tussen EER en niet-EER financiële toezichthoudende autoriteiten ('administratieve regeling')

De administratieve regeling is een niet-bindende regeling over de bescherming van persoonsgegevens die financiële toezichthoudende autoriteiten kunnen onderschrijven. De volledige tekst kan hier worden geraadpleegd.

De administratieve regeling strekt ertoe passende waarborgen te bieden voor doorgiften van persoonsgegevens in het kader van de internationale samenwerking en vult de bestaande informatie-uitwisselingsregelingen of -memorandums aan. Zij vormt een mechanisme dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op grond waarvan autoriteiten van EER-landen (Europese Economische Ruimte) persoonsgegevens mogen delen met autoriteiten van niet-EER-landen over aangelegenheden op het vlak van toezicht en enforcement.

De FSMA heeft deze administratieve regeling ondertekend. Bijlage A bevat een lijst van alle autoriteiten uit EER-landen die de administratieve regeling hebben ondertekend. De autoriteiten uit niet-EER-landen die de administratieve regeling hebben ondertekend, worden opgelijst in Bijlage B.

Het Europees Comité voor gegevensbescherming, een onafhankelijk Europees orgaan dat bijdraagt tot de consequente toepassing van de gegevensbeschermingsregels in de Europese Unie, heeft zijn standpunt ter zake gepubliceerd. Volgens dat standpunt biedt de administratieve regeling passende waarborgen wanneer op die basis persoonsgegevens worden doorgegeven aan overheidsorganen in niet-EER-landen die niet onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie vallen.

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft de administratieve regeling op 5 Juni 2019 goedgekeurd, conform artikel 46 (3) (b) van de GDPR.

Voor meer informatie over hoe de FSMA uw persoonsgegevens verwerkt, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.