search_api_autocomplete

Bemiddelaars in consumentenkrediet

Bemiddelaars in consumentenkrediet zijn bemiddelaars die consumentenkredietovereenkomsten (bv. leningen op afbetaling of kredietopeningen) voorstellen of aanbieden aan consumenten, die consumenten bijstaan bij de voorbereiding van het sluiten van consumentenkredietovereenkomsten, of die met consumenten consumentenkredietovereenkomsten sluiten namens een kredietgever in consumentenkrediet.

Er zijn drie categorieën van bemiddelaars in consumentenkrediet naar Belgisch recht, nl. kredietmakelaars, verbonden agenten en agenten in een nevenfunctie.

  • Is verbonden agent in consumentenkrediet: de kredietbemiddelaar die voor rekening en onder de volle en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van één kredietgever of een groep van kredietgevers aan kredietbemiddeling in consumentenkrediet doet ;
  • Is kredietmakelaar in consumentenkrediet: de kredietbemiddelaar die kredietgevers in consumentenkrediet en consumenten met elkaar in contact brengt, zonder dat hij verbonden agent is. Een kredietmakelaar heeft dus geen enkele verplichting om zijn productie of een deel ervan bij een bepaalde kredietgever te plaatsen ;
  • Is agent in een nevenfunctie: de persoon die goederen en diensten van niet-financiële aard verkoopt en die, bij wijze van nevenactiviteit en voor rekening van een of meer kredietgevers, als kredietbemiddelaar in consumentenkrediet optreedt.

Deze categorieën zijn exclusief, d.w.z. dat een kredietbemiddelaar slechts in één categorie kan worden ingeschreven. Dit belet de kredietbemiddelaar in consumentenkrediet echter niet om daarnaast ook  onder andere statuten te worden ingeschreven, bv. als kredietbemiddelaar in hypothecair krediet, als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of als verzekeringstussenpersoon.