search_api_autocomplete

Betrokkenheid van de FSMA bij internationale en Europese projecten inzake duurzame financiering

De FSMA heeft ervoor geopteerd om zich proactief in te zetten voor de ontwikkeling van initiatieven op Europees en internationaal niveau en bij te dragen tot de snelle implementatie van teksten over duurzame financiering.

Op internationaal niveau is de FSMA betrokken bij het Sustainable Finance Network ("SFN") van IOSCO, sinds de oprichting van dit netwerk in 2018. De doelstelling van het Sustainable Finance Network is de uitwisseling van best practices tussen haar leden te stimuleren, te komen tot een beter begrip van de duurzaamheidsproblematiek en structuur te brengen in discussies ter zake. Tot dusver hebben de leden, naast andere werkzaamheden, onderzoek gedaan naar de relevantie van de informatie die ontwikkelaars van financiële en beleggingsproducten verstrekken over investeringsbeslissingen en de wijze waarop duurzame initiatieven door financiëlemarktdeelnemers in praktijk worden gebracht. Het SFN maakt ook de discussie mogelijk over de opportuniteit van een ingrijpen door de toezichthouders, de rol die zij eventueel zullen moeten spelen en de problemen waarmee zij geconfronteerd kunnen worden. Daarnaast is het SFN voornemens een analyse te maken van het gestaag toenemende aantal initiatieven dat op internationaal niveau wordt genomen om na te gaan welke rol de regelgevers op dit gebied zouden kunnen vervullen. De FSMA zet zich ten volle in om actief deel te nemen aan de werkzaamheden van het SFN en ondersteunt de ontwikkeling van kwalitatieve en concrete uitwisselingen.

De FSMA is ook een van de twaalf leden van het Joint Committee van de Europese toezichthouders (ESMA, EIOPA en EBA). Dit comité is belast met de coördinatie van de ontwikkeling van technische verordeningen die de werkgroepen opstellen en keurt deze ontwerpen ook goed. Dit mandaat stelt het comité in staat om de discussie over duurzame financiering te stimuleren en te zorgen voor een snelle en doeltreffende implementatie van de voorstellen van verordening.

Eveneens op Europees niveau heeft de FSMA de oprichting ondersteund van het Coordination Network on Sustainability (CNS) van ESMA. Zij neemt actief deel aan de vergaderingen van dit netwerk om de werkzaamheden vooruit te helpen. Het netwerk bestaat uit een aantal nationale overheden die een voortrekkersrol willen spelen in de regulering van duurzame financiering. Het doel van het netwerk is een platform te bieden voor de uitwisseling van best practices, maar ook om de bespreking en de voorbereiding van gedelegeerde handelingen van toekomstige Europese verordeningen mogelijk te maken. Als voorbereiding op de inwerkingtreding van de Disclosure-verordening, heeft de FSMA onlangs meegewerkt aan een onderzoek waarin de huidige bevoegdheden van de nationale autoriteiten inzake controle op ESG-informatie met elkaar worden vergeleken.

In haar hoedanigheid van lid van het Euronext College of Regulators en van toezichthouder op de informatieverstrekking door de beursgenoteerde vennootschappen, heeft de FSMA in maart 2018 de aanbevelingen ondertekend van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures. De Task Force formuleert aanbevelingen over de wijze waarop informatie over de gevolgen van de klimaatverandering moet worden gecommuniceerd, met de bedoeling beleggers te helpen een geïnformeerde keuze te maken. De FSMA ondersteunt dit initiatief dat streeft naar meer transparantie en  een betere informatieverstrekking door de deelnemers aan de financiële markten naar het grote publiek.