search_api_autocomplete
Home

Brexit – overgangsregime voor tussenpersonen gevestigd in het VK of in Gibraltar

Als een gevolg van de Brexit, kunnen de (her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen naar het recht van het VK en Gibraltar niet langer gebruik maken van het Europees paspoort: zij zijn dus niet langer toegelaten om in België hun activiteiten te voeren.

Deze tussenpersonen konden echter een beroep doen op een overgangsregime, op basis waarvan zij tijdelijk hun activiteiten in België mogen voortzetten. Het KB van 22 december 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2020, introduceerde een overgangsregime dat de (her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen gevestigd in het VK of in Gibraltar die reeds vóór de Brexit toegelaten waren om in België hun activiteiten uit te oefenen, toestaat om deze activiteiten tijdelijk verder te zetten voor wat betreft de reeds bestaande verzekeringsovereenkomsten, zonder dat zij zijn ingeschreven in het register bijgehouden door de FSMA.

Tussenpersonen die van het overgangsregime wensten te genieten, moesten de FSMA daarvan uiterlijk binnen twee maanden na 1 januari 2021 in kennis stellen. Er kan dus geen beroep meer worden gedaan op dit regime.

De FSMA vestigt de aandacht van de tussenpersonen die op dit overgangsregime een beroep hebben gedaan, op de volgende punten:

  • Het overgangsregime is voorwaardelijk aan het naleven van de voorwaarden die in het KB worden opgelijst.
    De FSMA kan bijkomende informatie opvragen in verband met hun (her)verzekeringsdistributieactiviteiten die zij nog in België zullen uitoefenen, met name alle gegevens betreffende de (her)verzekeringsovereenkomsten waarvan zij het beheer en de uitvoering voorzien;
  • Het overgangsregime heeft een maximale duurtijd van 18 maanden, te rekenen van 1 januari 2021.

De lijst van tussenpersonen die met succes een beroep hebben gedaan op het overgangsregime is hier beschikbaar.

Uw eventuele vragen over dit regime kunt u eveneens richten aan run-off.intermediaries@fsma.be