search_api_autocomplete
Home

Controleer of uw gesprekspartner is vergund of ingeschreven

Om hun werkzaamheden te mogen uitoefenen, moeten sommige financiële dienstverleners vooraf een vergunning verkrijgen van de FSMA of de Nationale Bank van België (NBB), terwijl andere dienstverleners in een door de FSMA bijgehouden register moeten zijn ingeschreven.

Kredietinstellingen, verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, beursvennootschappen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld moeten vooraf een vergunning verkrijgen van de NBB. Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en beheervennootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen moeten vooraf een vergunning verkrijgen van de FSMA.

De vergunningsprocedure houdt in dat een grondige evaluatie wordt uitgevoerd die er vooral toe strekt de financiële draagkracht van die instellingen, hun organisatorische structuur en de hoedanigheden van hun aandeelhouders en leiders te verifiëren.

Ook kredietgevers in consumentenkrediet en hypothecair krediet, financiële planners en sommige crowdfundingplatformen zijn onderworpen aan bepaalde vergunningsvereisten.

De verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de bemiddelaars in consumentenkrediet en hypothecair krediet moeten vooraf in een door FSMA bijgehouden register zijn ingeschreven.

Die inschrijving komt er pas als deze tussenpersonen aan wettelijk vastgestelde objectieve voorwaarden voldoen:

  • bezit van de vereiste diploma’s en ervaring;
  • toetreding tot de buitengerechtelijke klachtenregeling van de ombudsdiensten;
  • onderschrijving van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering;
  • blanco strafblad voor financiële feiten.

Alle vergunde of bij de FSMA ingeschreven financiële dienstverleners zijn opgenomen in lijsten die op de website van de FSMA kunnen worden geraadpleegd. Ook via de zoekmotor van de FSMA of via de zoekmotor van de NBB kunt u nagaan of een financieel dienstverlener is vergund of ingeschreven.