College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Klachten

Bedrijfsrevisoren spelen een essentiële rol voor de economie en alle economische actoren moeten kunnen vertrouwen op de integere en kwaliteitsvolle dienstverlening van een bedrijfsrevisor.

Vermoedt u een inbreuk gepleegd door een bedrijfsrevisor en u wenst klacht in te dienen? Dit kan:

 • per e-mail: info@ctr-csr.be
 • per post: CTR-CSR, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel

Uw klacht moet het College in staat stellen om de gemelde feiten te onderzoeken. U beschrijft alle relevante feiten nauwkeurig en voldoende gedetailleerd en voegt, zo mogelijk, documenten toe die de door u beschreven feiten kunnen ondersteunen.

 • Op welke wijze dien ik een klacht in bij het College?

  U kunt een klacht indienen per e-mail of per brief ter attentie van het College met uitdrukkelijke vermelding dat u een klacht wenst in te dienen.

  • Ons mailadres voor klachten: info@ctr-csr.be
  • Ons postadres voor klachten: CTR-CSR, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel

  U kunt ervoor kiezen om uw klacht volledig anoniem in te dienen. In dat geval kent ook het College uw identiteit niet en kan het u niet contacteren over de (on)ontvankelijkheid van uw klacht of voor verdere informatie of toelichting.

  Uw klacht moet het College in staat stellen om de gemelde feiten te onderzoeken. U beschrijft alle relevante feiten nauwkeurig en voldoende gedetailleerd en voegt, zo mogelijk, documenten toe die de door u beschreven feiten kunnen ondersteunen.

 • Wie kan een inbreuk melden aan het College?

  Iedereen kan informatie over inbreuken onder de aandacht van het College brengen.

  U kunt als cliënt, extern aan de beroepssector, tegen situaties aanlopen met bedrijfsrevisoren waarvan u denkt dat dit een inbreuk is.

  Ook medewerkers van bedrijfsrevisoren kunnen tijdens hun werkzaamheden situaties opmerken waarbij zij denken dat dit een inbreuk kan zijn.

  Het gaat om handelingen of nalatigheden die onrechtmatig zijn of het doel of de toepassing ondermijnen van de regelgeving waarop het College toezicht houdt.

 • Over welke informatie gaat het?

  Het gaat om informatie, waaronder redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke inbreuken, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden bij een bedrijfsrevisor waar de melder al dan niet werkt of heeft gewerkt of bij een bedrijfsrevisor waarmee de melder al dan niet uit hoofde van zijn werk in contact is geweest, alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke inbreuken.

  Voorbeelden van problematische situaties zijn:

  • de bedrijfsrevisor die werkzaamheden uitoefent of daden stelt die onverenigbaar zijn met hetzij de waardigheid, de rechtschapenheid of de kiesheid, hetzij de onafhankelijkheid van zijn functie;
  • de bedrijfsrevisor die zijn werkzaamheden niet op een professionele en zorgvuldige wijze uitoefent of met miskenning van de antiwitwasregelgeving.

  Het College is echter niet bevoegdheid om tussen te komen in geschillen in de arbeidsrechtelijke sfeer met de werkgever, om een schadeloosstelling toe te kennen of wanneer een andere autoriteit bevoegd is.

 • Wat is het verschil tussen een klacht of een klokkenluidersmelding?

  U kunt ervoor kiezen om een klacht of om een klokkenluidersmelding in te dienen bij het College.

  Klachten zijn de normale en gebruikelijke weg om uw ontevredenheid als cliënt te uiten over de geleverde dienstverlening of houding van een bedrijfsrevisor. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat u meent dat de bedrijfsrevisor geen professionele houding aannam of de controlewerkzaamheden niet op een zorgvuldige of professionele wijze uitvoerde.

  Klokkenluidersmeldingen onderscheiden zich van klachten. Zij beogen niet om de cliënt zijn ontevredenheid te laten uiten over de geleverde dienstverlening of houding van een bedrijfsrevisor, maar laten elke persoon (bv. werknemers, leveranciers, derden, etc.) toe om andere situaties te melden die daadwerkelijke of potentiële inbreuken vormen op de wetgeving waarop het College toezicht houdt. Deze meldingen kunnen, maar moeten niet, anoniem zijn: de klokkenluider bepaalt dit zelf.

 • Op welke wijze behandelt het College mijn klacht?

  U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht. Het College onderzoekt vervolgens zo spoedig mogelijk de ontvankelijkheid van uw klacht. Het College kan beslissen dat uw klacht al dan niet ontvankelijk is en, bijgevolg, al dan niet zal worden onderzocht. U wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. Indien uw klacht onontvankelijk is, wordt ook de reden daarvan meegedeeld.

 • Wat als het College niet bevoegd is voor mijn klacht?

  Het College zal u hierover inlichten na het onderzoek van de ontvankelijkheid van uw klacht. Indien de feiten niet onder zijn bevoegdheid vallen, zal het College uw klacht onontvankelijk verklaren en u, voor zover als mogelijk, doorverwijzen naar de overheid die volgens hem wel bevoegd is.

 • Brengt het College mij als klager op de hoogte van het resultaat van het onderzoek?

  Neen. De klager wordt niet op de hoogte gebracht van het resultaat van het gevoerde onderzoek. Het College is immers gebonden door een strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim.

  Het College behandelt alle inkomende klachten. Tegen daadwerkelijk vastgestelde inbreuken kunnen gepaste maatregelen en sancties worden genomen. In sommige gevallen kunnen die maatregelen of sancties openbaar worden gemaakt doorgaans op de website van het College en/of de FSMA (voor beslissingen van de sanctiecommissie).