College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Internationale samenwerking

Committee of European Auditing Oversight Bodies, CEAOB

De samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de Europese lidstaten levert een groeiende bijdrage aan de kwaliteit van het uitgeoefende toezicht. Daarom neemt het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren als lid actief deel aan de activiteiten van het Comité van Europese auditorstoezichthouders (Committee of European Auditing Oversight Bodies, CEAOB).

Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren sloot op 12 april 2021 een samenwerkingsakkoord met de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), het Amerikaanse toezichtsorgaan op de bedrijfsrevisoren. Dit samenwerkingsakkoord zal het College toelaten om, samen met de PCAOB, gezamenlijke inspecties in België uit te voeren bij bedrijfsrevisorenkantoren die optreden als commissaris van Belgische ondernemingen die genoteerd zijn op gereglementeerde markten in de VS (NYSE, NASDAQ, OTC, …).

Het samenwerkingsakkoord met de PCAOB is van bijzonder belang in het licht van de Holding Foreign Companies Accountable Act (HFCAC) in de Verenigde Staten. Deze wet voorziet in de schorsing door de U.S. Securities Exchange Commission van de verhandeling van financiële instrumenten van buitenlandse ondernemingen, genoteerd op Amerikaanse beurzen of Amerikaanse gereglementeerde markten, indien de PCAOB drie jaar of langer geen inspecties of onderzoeken kon uitvoeren in hun rechtsgebied van herkomst.

Omgekeerd kan het College zich ook door de PCAOB laten bijstaan in het onderzoek naar de kwaliteit van de auditdiensten geleverd door auditors uit de VS voor Belgische ondernemingen wiens auditwerkzaamheden onder toezicht staan van zowel het College als de PCAOB, bijvoorbeeld in het kader van consolidatiewerkzaamheden van internationale groepen.

De gegevensbeschermingsovereenkomst of data protection agreement, goedgekeurd door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op 7 april 2021, bewaakt de uitwisseling van data conform General Data Protection Regulation (GDPR). België is daarmee in de Europese Unie het tweede land dat een Protocol afsloot met de PCAOB voorzien van een gegevensbeschermingsovereenkomst die volledig in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met het standpunt hierover van het Europees Comité voor Gegevensbescherming.

International Forum of Independent Audit Regulators, IFIAR

De auditmarkt beperkt zich niet enkel tot het Europese grondgebied. Om het level-playing-field van het door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren uitgeoefende toezicht gelijk te stemmen met het wereldwijd toezicht, is het College lid van het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR).

Het College acht het waardevol om de high-level resultaten van de internationale analyses samen te leggen met zijn eigen vaststellingen op Belgische bodem. Op deze manier werkt het College mee aan convergente toezichtspraktijken ter verbetering van de kwaliteit van de uitgevoerde audits.