College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Kwaliteitscontroles

Het College onderwerpt de bedrijfsrevisoren aan een kwaliteitscontrole op basis van een risico-analyse. De kwaliteitscontrole is een onderzoeksprocedure van de professionele activiteit van een bedrijfsrevisor. Die controle heeft onder meer tot doel na te gaan of de gecontroleerde bedrijfsrevisor over een organisatie beschikt die aangepast is aan de aard en de omvang van zijn activiteiten. Verder strekt de controle ertoe het publiek en de toezichthouders ervan te overtuigen dat de bedrijfsrevisoren hun activiteiten verrichten overeenkomstig de controlenormen en de toepasselijke deontologische regels.

 

Kwaliteitscontroles
Wetgeving
Wetten
Europese wetgeving
Inzichten
Kennisgevingen

Het College lanceert een nieuwe overheidsopdracht voor het vervullen van zijn toezichtsopdracht. Deze opdracht bestaat uit twee percelen.

Perceel 1 betreft kwaliteitscontroles. Deze raamovereenkomst loopt met ingang van de datum van de gunningsbeslissing tot en met 31 december 2024.

Perceel 2 betreft andere opdrachten dan kwaliteitscontroles zoals de controle, al dan niet ter plaatse, van de uitvoering van de herstelmaatregelen, de uitvoering van opdrachten in het kader van de antiwitwaswet, en de uitvoering van andere opdrachten op verzoek van het College of de secretaris-generaal. De raamovereenkomst loopt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen het bestek raadplegen op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do (BDA: 2020-544710) en kunnen uiterlijk tot 29 januari 2021 om 11.00 uur een offerte indienen door gebruik te maken van het digitale e-Tenderingplatform (https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do).

Guidelines van CEAOB

Het CEAOB stelt overeenkomstig artikel 30, § 9, van de Europese Verordening 537/2014 niet-bindende richtsnoeren vast. Het College acht het nuttig de volgende richtsnoeren onder de aandacht van de bedrijfsrevisoren te brengen.