College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Nationale samenwerking

Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA)

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren werkt nauw samen met de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA). Het protocol tussen de FSMA en het College van 18 oktober 2017 regelt de betrekkingen tussen de twee autonome instellingen. Zo neemt de FSMA het secretariaat-generaal van het College waar en kan het College een beroep doen op de Centrale Inspectiedienst van de FSMA voor de uitvoering van de kwaliteitscontroles bij OOB-bedrijfsrevisoren(kantoren).

In het kader van zijn toezicht kan het College beslissen de sanctiecommissie van de FSMA te vatten. In dat geval stelt het College een procedure in die kan leiden tot het opleggen van administratieve maatregelen, gaande van een waarschuwing tot de intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, en administratieve geldboetes. De administratieve maatregelen en geldboetes die de sanctiecommissie kan opleggen, zijn gedefinieerd in artikel 59 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Nationale Bank van België

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren werkt nauw samen met de Nationale Bank van België. Het samenwerkingsakkoord van 14 juni 2019 regelt de samenwerking bij de uitoefening van de respectieve opdrachten en de modaliteiten voor de onderlinge informatie-uitwisseling.

Instituut van de Bedrijfsrevisoren

De wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het toezicht op de bedrijfsrevisoren delegeert de volgende opdrachten aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren :

  • de toekenning en de intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor;
  • de inschrijving, de registratie, het bijhouden en bijwerken van het openbaar register en;
  • de organisatie van de permanente vorming.

De eindverantwoordelijkheid voor het toezicht op en de uitvoering van de aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren gedelegeerde opdrachten komt toe aan het College.

Verder is het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verantwoordelijk voor het opstellen van het normatief kader ter aanvulling van het wettelijk en internationaal normatief kader. Het College controleert de naleving van dat kader door de bedrijfsrevisoren.

Hoge Raad voor de Economische Beroepen

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren en de Hoge Raad voor de Economische Beroepen voeren geregeld consultaties en overleg.

Het College raadpleegt de Hoge Raad voor de Economische Beroepen over de door het College gepubliceerde inspectieprogramma’s en leidraden die het gebruikt tijdens de uitvoering van de kwaliteitscontroles. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen vraagt advies aan het College over diverse ontwerpen van norm.

In het kader van de analyse van een ontwerpnorm gaat het College onder meer na of de inhoud van de norm voorzienbaar en toegankelijk is, zodat iedereen en in het bijzonder de bedrijfsrevisor de norm correct kan toepassen en begrijpen en het College in voorkomend geval handhavend kan optreden.

Raadgevende vergadering voor het publiek toezicht op het beroep van de bedrijfsrevisoren

De raadgevende vergadering voor het publiek toezicht op het beroep van de bedrijfsrevisoren is een raadgevend forum zonder rechtspersoonlijkheid. De raadgevende vergadering vergadert regelmatig en minstens eenmaal per jaar om van gedachten te wisselen over algemene kwesties in verband met het publiek toezicht op het beroep van de bedrijfsrevisoren.

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, de voorzitter en de leden van het comité en de personeelsleden van de FSMA die bijdragen tot de uitoefening van de opdrachten van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, zijn, ten aanzien van de andere leden van de raadgevende vergadering, gebonden door het beroepsgeheim.

Naast de voorzitter van het comité is de raadgevende vergadering samengesteld uit twee vertegenwoordigers benoemd door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, twee vertegenwoordigers benoemd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, vier vertegenwoordigers benoemd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en twee vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De voorzitter van het comité roept de vergaderingen van de raadgevende vergadering bijeen, zit ze voor en organiseert ze met de hulp van het secretariaat-generaal.