College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Bijzondere instructies naar aanleiding van de Covid-19-epidemie

Persbericht
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren: het logo van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren (hierna: 'het College') volgt, als toezichthouder, van zeer nabij de evolutie van de situatie en van de overheidsmaatregelen om een uitbreiding te voorkomen van de epidemie waarmee ons land en de rest van de wereld thans worden geconfronteerd.

Vanaf de start van de gezondheidscrisis heeft het College de nodige schikkingen getroffen om de continuïteit van zijn activiteiten te garanderen. Onze diensten zijn, zoals gewoonlijk, beschikbaar om in de mate van het mogelijke de bedrijfsrevisoren optimaal te ondersteunen, zodat zij hun activiteiten met volledige inachtneming van het toepasselijke reglementaire kader kunnen voortzetten.

Bij deze wenst het College de volgende punten te onderstrepen of te herhalen:

  • Het College dringt er bij de bedrijfsrevisoren sterk op aan dat zij zich geregeld informeren over de evolutie van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Covid-19-epidemie, en dat zij die maatregelen onmiddellijk en integraal toepassen. Indien mogelijk, raadpleeg de officiële websites over de strijd tegen het Coronavirus.
  • Het College staat voortdurend in contact met het Instituut van de Bedrijfsrevisoren om de evolutie van de situatie te analyseren.
  • Aangezien de gezondheidsmaatregelen reeds meer dan een maand van kracht zijn, kan worden gesteld dat de kantoren en de bedrijfsrevisoren van deze periode gebruik hebben gemaakt om de vereiste organisatorische maatregelen vast te stellen en toe te passen en om een deel van de bijkomende werkzaamheden te verrichten. Beseffende dat de huidige periode in enkele gevallen vertraging kan veroorzaken, zal het College zijn toezichtactiviteiten en de gewoonlijke behandeling van de dossiers hervatten mits minieme aanpassingen. De nieuwe inspecties inzake de kwaliteitscontroles 2020 zullen op een later tijdstip worden gepland en in functie van de evolutie van de situatie.

    Deze beslissing zal geregeld opnieuw worden geëvalueerd in het licht van de evolutie van de epidemie.
     
  • Ondanks het uitzonderlijk karakter van de situatie en de moeilijkheden die het beroep daardoor kan ondervinden, verwacht het College van de bedrijfsrevisoren dat zij zich nauwgezet blijven houden aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen die op hen van toepassing zijn.

De problemen waarmee u geconfronteerd zou kunnen worden als gevolg van de epidemie, kunnen nooit praktijken of gedragingen rechtvaardigen die tegen de geldende reglementering indruisen en die afbreuk doen aan het beroep of het algemeen belang.Ten slotte verwijst het College naar de Mededeling 2020/04 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren “Mogelijke impact van de COVID-19-crisis op de controlewerkzaamheden”. Deze mededeling is beschikbaar op de website van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Net zoals andere toezichthouders in het buitenland, zal het College zijn mededeling, in voorkomend geval, actualiseren in functie van de evolutie van de situatie en van de overheidsmaatregelen.