College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Jaarverslag van het CTR 2019

Persbericht
Jaarverslag CTR 2019: een foto van de cover van het jaarverslag 2019

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna 'het College') presenteert vandaag zijn jaarverslag over het werkingsjaar 2019. Het verslag beschrijft hoe het College in zijn derde bestaansjaar invulling heeft gegeven aan zijn opdracht van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

2019 was een cruciaal jaar voor de kwaliteitscontroles bij de bedrijfsrevisoren. In 2019 rondde het College een eerste reeks van inspecties af die werden verricht bij de bedrijfsrevisoren die de controle uitvoeren bij één of meer organisaties van openbaar belang (hierna: 'OOB') en die op individuele basis meer dan één criterium overschrijden als bedoeld in artikel 1:26, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De prioritaire thema’s waren hierbij de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en de monitoring door het kantoor van zijn controleprocedures en -beleid. De belangrijkste bevindingen van die inspecties komen aan bod in dit verslag.

Het College zette in 2019 de kwaliteitscontroles voort bij de bedrijfsrevisoren die bij geen enkele OOB een controle uitvoeren. De belangrijkste bevindingen van deze inspecties komen eveneens aan bod in dit verslag.

De tweede controlepijler van het College is het toezicht. In 2019 besteedde het College bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van tools die een efficiëntere uitvoering van zijn opdrachten via het toezicht mogelijk maken.

In 2019 kreeg het thema omtrent de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme extra aandacht. Het College zette immers controleacties op die specifiek gericht waren op de controle van de naleving – door de bedrijfsrevisoren – van de voor hen geldende verplichting om mee te werken aan de voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme. De voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme is van openbaar belang en vormt een belangrijke maatschappelijke uitdaging.

Het jaarverslag is beschikbaar op de website van het College.