College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Wat doet het College?

Het College voert zijn opdrachten uit in het algemeen belang

Bedrijfsrevisoren vervullen een belangrijke rol in het verzekeren dat de financiële verslaggeving een getrouw beeld biedt van een onderneming. De bedrijfsrevisor draagt zo in belangrijke mate bij tot de geloofwaardigheid van de gepubliceerde financiële overzichten.

Het College is onafhankelijk ten aanzien van het beroepskorps van de bedrijfsrevisoren en voert zijn opdrachten uitsluitend uit in het algemeen belang. Het waakt over de kwaliteitsvolle, objectieve en onafhankelijke uitvoering van de opdrachten van een bedrijfsrevisor. Op deze manier draagt het College bij tot het versterken van het publiek vertrouwen in de financiële informatie van een onderneming.

Het College ziet toe op de naleving van de bepalingen van het toepasselijke wetgevende en reglementaire kader

Het toezicht door het College gebeurt in de eerste plaats op basis van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Deze wet geeft uitvoering aan Richtlijn (EU) 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van richtlijn 84/253/EEG van de Raad.

Het College steunt zijn toezicht ook op de International Standards on Auditing (ISA). Dit zijn de internationale controlestandaarden, en de daarmee verband houdende standaarden, voor zover deze voor de wettelijke controle van jaarrekeningen van belang zijn.

Het College oefent zijn toezicht niet enkel uit op basis van de wettelijke bepalingen, de ISA’s en International Standard on Quality Control 1, maar ook op basis van de beroepsnormen die het Instituut van de Bedrijfsrevisoren opstelt en die de Hoge Raad voor Economische Beroepen en de minister bevoegd voor Economie goedkeuren.

Het College draagt in het bijzonder de eindverantwoordelijkheid voor:

  • het toezicht op de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, en op de inschrijving, de registratie in, alsook het houden en het bijwerken van het openbaar register;
  • het toezicht op de permanente vorming;
  • het toezicht op de kwaliteitscontrolesystemen; en
  • het toezicht op de naleving van de antiwitwaswetgeving.

De wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren delegeert hierbij de volgende opdrachten aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren:

  • de toekenning en de intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor;
  • de inschrijving, de registratie in alsook het houden en het bijwerken van het openbaar register; en
  • de organisatie van de permanente vorming.

De eindverantwoordelijkheid voor het toezicht op en de uitvoering van de aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren gedelegeerde opdrachten komt toe aan het College.

Verder is het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verantwoordelijk voor het opstellen van het normatief kader ter aanvulling van het wettelijk en internationaal normatief kader. Het College controleert de naleving van dat kader.