Consumenten

Bij de berekening van uw aanvullend pensioen wordt rekening gehouden met een aantal elementen zoals uw loon, uw gezinstoestand, uw leeftijd, enz. Deze elementen kunnen wijzigen doorheen de tijd, bijvoorbeeld wanneer u een loonsverhoging krijgt, u huwt of gaat samenwonen…. Daarom spreekt men van variabele elementen.

De herberekeningsdatum is een vaststaande datum in het jaar waarop de variabele elementen die nodig zijn om uw aanvullend pensioen te berekenen, worden vastgesteld. Op die datum wordt bijvoorbeeld vastgesteld:

  • wat uw loon is;
  • of u gehuwd bent;
  • of u kinderen heeft;

De herberekeningsdatum is elk jaar dezelfde. Dit kan 1 januari zijn, maar het kan ook een datum later op het jaar zijn. Deze datum is in het pensioenreglement opgenomen.

Op de pensioenfiche worden de aanvullende pensioenrechten berekend op 1 januari, maar rekening houdend met de variabele elementen op de herberekeningsdatum (die een andere datum kan zijn). 

Voorbeeld: de herberekeningsdatum van het pensioenstelsel is 1 september: dit wil zeggen dat voor de berekening van de aanvullende pensioenrechten op 1 januari 2017 de variabele elementen worden gebruikt, zoals die bestonden op 1 september 2016. Bij de berekening op 1 januari 2017 wordt dus geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen van de variabele elementen die tussen 1 september en 1 januari zijn gebeurd (voorbeeld: loonsverhoging, huwelijk,…). 

Het is belangrijk om op de pensioenfiche na te kijken of de variabele elementen juist zijn. Deze worden immers gebruikt voor de berekening van uw aanvullend pensioen.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Zo lang een aangeslotene in dienst is, krijgt hij één maal per jaar van de pensioeninstelling of de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) een pensioenfiche met een overzicht van de stand van het door hem opgebouwde aanvullend pensioen.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info