Deelnemen aan de consultatie - De voorafgaande verstrekking van het essentiële-informatiedocument

Consultatie over het voorontwerp van koninklijk besluit tot verduidelijking van de verplichting tot voorafgaande verstrekking van het essentiële-informatiedocument aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, in uitvoering van artikel 37sexies, § 2, eerste lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Hoe kan u ons uw opmerkingen bezorgen?

  • Online

    Klik op de knop "Deelnemen aan de consultatie" hieronder en automatisch wordt een e-mail geopend die aan ons is gericht. Bundel uw opmerkingen in een Word-document dat u ons als bijlage bij die e-mail stuurt.
  • Met vermelding van uw personalia

    Gelieve duidelijk uw personalia te vermelden (naam van de organisatie of naam en beroep van de persoon die de opmerkingen formuleert).

In het kader van deze consultatieronde zullen de personalia van bepaalde natuurlijke personen door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten worden verzameld en verwerkt. Dit gebeurt uitsluitend met de bedoeling om eventueel in contact te kunnen treden met deze personen. De FSMA verbindt er zich toe om deze persoonlijke gegevens niet aan derden mee te delen.

U hebt het recht om uw personalia te consulteren en, in voorkomend geval, te verbeteren. 

Tot wanneer kan u ons uw opmerkingen bezorgen?

U wordt vriendelijk verzocht uw opmerkingen in te zenden ten laatste op 31 augustus 2017.