search_api_autocomplete

Disclosure

1. Algemene presentatie van het voorstel voor een verordening inzake Disclosure.

Het voorstel voor een verordening inzake Disclosure heeft tot doel alle beroepsbeoefenaren van de sector (financiëlemarktdeelnemers en financiële adviseurs) uniforme informatieverplichtingen inzake duurzaamheid op te leggen, zowel voor traditionele financiële producten als voor producten met ecologische of sociale kenmerken of met duurzaamheidsdoelstellingen.

Transparantie heeft vooral betrekking op de publicatie van twee soorten informatie:

 • De integratie op entiteits- en productniveau van de duurzaamheidsrisico's (“sustainability risks”), die in de tekst worden gedefinieerd als “een gebeurtenis of situatie op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur die, indien deze zich voordoet, een belangrijke, werkelijke of potentiële negatieve impact kan hebben op de waarde van de belegging” (financieel risico);
 • Het in aanmerking nemen in de beleggingsbeslissingen en in het algemene activiteitenbeleid door de beroepsbeoefenaren van de negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren (“principal adverse sustainability impacts”), gedefinieerd als het risico op middellange of lange termijn van een belegging in een activiteit die een negatief effect heeft op het milieu, de maatschappij of het goed bestuur (niet-financieel risico).

De tekst is op 18 april 2019 in eerste lezing in het Parlement goedgekeurd en wordt momenteel in de Raad besproken. De verordening Disclosure zou  nog voor eind 2019 kunnen worden gepubliceerd. 

2. Bestemmelingen en identificatie van risico's en te publiceren informatie

2.1. De bestemmelingen

In de verordening Disclosure wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën van bestemmelingen:

 1. De financiëlemarktdeelnemers, met inbegrip van, volgens de tekst, verzekeringsmaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die diensten inzake beleggingsadvies en individueel portefeuillebeheer verlenen, beheermaatschappijen van icbe's en aicb’s, in aanmerking komende risicokapitaalbeheerders, fondsbeheerders van sociaalondernemerschapsfondsen en PPA-leveranciers[1].
 2. Financiële adviseurs, waaronder vallen: verzekeringstussenpersonen, verzekeringsmaatschappijen, kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, abibeheerders en icbe-beheermaatschappijen die beleggingsadvies verstrekken.

De definitie van financiëlemarktdeelnemers wordt gedeeld met de Taxonomie.

2.2. Niveau van regelgeving en definitie van financiële producten

In de tekst worden nog drie andere niveau van regelgeving gedefinieerd: op het niveau van de entiteit, op het niveau van de financiële producten in het algemeen en ten slotte specifieke verplichtingen voor “duurzame” financiële producten.

 1. Entiteit: de definitie van de entiteit is identiek aan de definitie van de bestemmelingen: financiëlemarktdeelnemers en financiële adviseurs moeten in hun algemene beleid informatie over duurzaamheid verstrekken;
 2. Producten: de financiële producten omvatten een individueel beheerde portefeuille, een abi, een op verzekeringen gebaseerd beleggingsproduct, een pensioenproduct, een pensioenproduct, een pensioenplan, een icbe of een PPA.
 3. “Duurzame” financiële producten: dit niveau richt zich op twee categorieën financiële producten:
  1. “Financiële producten met ESG-kenmerken”, die worden gedefinieerd als producten die ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van deze kenmerken benadrukken, voor zover de ondernemingen waarin wordt belegd, goede bestuurspraktijken toepassen;
  2. “Duurzame beleggingen” worden gedefinieerd als beleggingen in een economische activiteit die:
   1. bijdraagt tot een milieudoelstelling, bijvoorbeeld gemeten aan de hand van sleutelindicatoren inzake efficiënt bronnengebruik bij het gebruik van energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, inzake afvalproductie en broeikasgasemissies of inzake de effecten op de biodiversiteit en de circulaire economie; OF
   2. bijdraagt tot een sociale doelstelling, en in het bijzonder een belegging die bijdraagt tot de bestrijding van ongelijkheden, die de sociale samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert, of een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen; EN
   3. die geen aanzienlike schade toebrengen aan één van deze doelstellingen en dat de ondernemingen waarin wordt belegd, goede bestuurspraktijken toepassen, in het bijzonder met betrekking tot gezonde beheersstructuren, personeelsrelaties, beloning van bekwaam personeel en naleving van de fiscale verplichtingen.

De definitie van duurzame financiële producten wordt gedeeld door de Taxonomie, die verwijst naar artikel 2, I) van Disclosure.

2.3. Te verstrekken informatie

De onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de te verstrekken informatie, de financiëlemarktprofessional die gehouden is tot informatieverplichtingen en het beoogde niveau van de regelgeving.

Artikel

Inhoud van de informatie

Verplichtinghouder

Regelgevingsniveau

Middel

Toelichtingen

RTS

3

Beleidslijnen voor het integreren van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen en investerings- of verzekeringsadvies

AMF - CF

Entiteit

Website

Mogelijkheid tot geen beleid indien gerechtvaardigd.

Nee

4

Een due diligence beleid met betrekking tot de negatieve gevolgen voor de duurzaamheidsfactoren

AMF – CF

Entiteit

Website

Verplichting aangepast aan de omvang van de onderneming (alleen verplicht indien meer dan 500 werknemers op geconsolideerde basis).

Comply or explain : Mogelijkheid tot geen beleid indien gerechtvaardigd.

Ja (2)

5

Vergoedingsbeleid aangepast aan de integratie van de duurzaamheidsrisico's

AMF – CF

Entiteit

Website

 

Nee

6

Hoe duurzaamheidsrisico's worden geïntegreerd in hun beleggingsbeslissingen of beleggingsadvies

Resultaat van de beoordeling van de waarschijnlijke impact van de duurzaamheidsrisico's op de productprestaties

AMF – CF

Product

Precontractuele informatie

Comply or explain : Mogelijkheid om duidelijk uit te leggen waarom duurzaamheidsrisico's niet relevant zijn.

Nee

7

Duidelijke en gemotiveerde uitleg over hoe een product rekening houdt met de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren

Informatie over de belangrijkste negatieve effecten die beschikbaar zijn in de periodieke verslagen

AMF

Product

Precontractuele informatie

Comply or explain : Mogelijkheid om voor elk financieel product een verklaring te hebben waaruit blijkt dat de deelnemer geen rekening houdt met de negatieve gevolgen van de belegging en de redenen voor deze afwezigheid.

Nee

8 (4bis)

Informatie over de wijze waarop aan de ESG-kenmerken is voldaan en/of informatie over de vraag of en de manier waarop de gebruikte referentie-index aan deze kenmerken is aangepast

AMF

Financieel product met ESG-kenmerken

Precontractuele informatie

 

Ja

9 (5)

Verklaring over de wijze waarop de duurzaamheidsdoelstelling is bereikt.

Indien een index is gebruikt, hoe de index is afgestemd op deze doelstelling en hoe de index afwijkt van een brede marktindex

AMF

Duurzame beleggingen

Precontractuele informatie

Specifieke verplichtingen voor financiële producten die gericht zijn op het verminderen van de koolstofuitstoot: koppelingen met de Benchmark en de “EU climate transition” en “EU Paris-Alligned” indeixen  

Ja

10

Beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken of de duurzame doelstelling van elk financieel product

De methode om de kenmerken of de doelstelling te evalueren en te controleren

Reeds gepubliceerde precontractuele informatie en periodieke verslagen

AMF

Financiële producten met ESG-kenmerken en duurzaam beleggingen

Website

De informatie moet duidelijk, beknopt en begrijpelijk zijn voor beleggers. Ze worden nauwkeurig, eerlijk, duidelijk, niet misleidend, eenvoudig en beknopt en op zichtbare en gemakkelijk toegankelijke pagina's van de website gepubliceerd.

Ja

11

Periodieke verslagen met inbegrip van de mate waarin ESG-kenmerken voor een product met ESG-kenmerken worden nageleefd.

Periodieke verslagen waarin het totale effect van het financiële product op de duurzaamheid wordt voorgesteld en een vergelijking tussen de prestaties van de gekozen index en een andere brede marktindex die gebruik maakt van indicatoren voor duurzame beleggingen

AMF

Financiële producten met ESG-kenmerken en duurzaam beleggingen

 

Publicatie ten minste op jaarbasis

Ja

 

3. Toekomstige technische normen

Voor de informatievereisten die in de tabel van vorig punt zijn opgenomen, worden technische normen opgesteld waarin de inhoud en/of de methodologie ervan worden gespecificeerd. In de laatste kolom van de tabel worden de verplichtingen geïdentificeerd waarvoor verduidelijking wordt gegeven.   

4. Voordeel voor de belegger

De belegger heeft de mogelijkheid om veel informatie te krijgen, waarvan de publicatie verplicht is in het kader van Disclosure. Deze informatie gaat over zowel het algemene beleid van de entiteit die het product aanbiedt als over het product zelf. Het doel van de publicatie van deze informatie is om de kwaliteit van de beheers- en adviesdiensten die door de financiëlemarktdeelnemers en financiële adviseurs worden aangeboden, gemakkelijker te kunnen vergelijken, maar ook om de duurzaamheidsprestaties van de overwogen of verworven producten te kunnen vergelijken.

Voor sommige entiteiten blijft de aanpak echter beperkt, omdat de tekst de  professionelen op de financiële markten de mogelijkheid biedt zich vrij te stellen van bepaalde verplichtingen, die zij in hun beleid of met betrekking tot het product dat zij aanbieden, moeten toelichten. Voor sommige deelnemers vormen de informatieverplichtingen van Disclosure een aanvulling op de informatie die in het kader van de richtsnoeren voor niet-financiële verslaglegging moet worden gepubliceerd, waardoor dus een algemeen en productspecifiek overzicht wordt gegeven van de duurzaamheid van de voorgestelde beleggingen.

<link naar de tekst van het voorstel voor een Europese verordening (niet bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen - eur-lex.eu)>

 


[1]Verzekeringstussenpersonen die verzekeringsadvies verstrekken over op verzekeringen gebaseerde beleggingsproducten en beleggingsondernemingen die beleggingsadvies verstrekken die ondernemingen zijn, ongeacht hun rechtsvorm, met inbegrip van natuurlijke personen of zelfstandigen, vallen hier niet onder indien zij minder dan drie personen in dienst hebben. De lidstaten kunnen van deze afwijking afzien.