Consumenten
 • a) Wat gebeurt er met het aanvullend pensioen en de overlijdensdekking tijdens de periode van inactiviteit ten gevolge van de coronacrisis?

  Het is mogelijk dat u als gevolg van de Coronacrisis genoodzaakt bent om uw beroepsactiveiten te staken: omdat de sluiting van uw zaak verplicht wordt opgelegd door de overheid of omdat het moeilijk is om de voorzorgsmaatregelen, zoals social distancing, na te leven. Ook indien u aan het werk kan blijven, is het mogelijk dat u geconfronteerd wordt met een gedaalde omzet.

  De vraag rijst hoe dit te rijmen valt met de opbouw van een aanvullend pensioen en de hieraan verbonden overlijdensdekking.

  • In het kader van een VAPZ-overeenkomst kan u in beginsel (tot een bepaald plafond) zelf bepalen hoeveel bijdragen u dit jaar wenst te storten voor de opbouw van uw aanvullend pensioen.

  Indien u door de coronacrisis in moeilijker vaarwater terecht komt, zou u ervoor kunnen opteren om de betaling van de bijdragen aan te passen aan uw financiële mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de pensioeninstelling die uw aanvullend pensioen beheert (dit kan een verzekeringsonderneming of pensioenfonds zijn).

  • Indien uw VAPZ een overlijdensdekking bevat, raden we u aan om in de overeenkomst na te gaan of deze behouden blijft indien u de bijdragebetaling zou verminderen of stopzetten. Ook dit kan u navragen bij de pensioeninstelling die uw aanvullend pensioen beheert.
  • Hetzelfde geldt indien aan uw VAPZ een solidariteitsluik is gekoppeld.

  De sector van de verzekeringsondernemingen heeft aangekondigd dat indien u ingevolge de coronacrisis betalingsproblemen zou ondervinden, uw verzekeraar of tussenpersoon (vb. makelaar) zich zal inzetten om een geschikte oplossing te vinden.

  Meer informatie over het VAPZ.

 • b) Wat is de impact van de periode van inactiviteit op het beroepsinkomen en dus het plafond voor aanvullende pensioenopbouw?

  Als zelfstandige bepaalt u – binnen bepaalde grenzen - zelf de bijdragen die u wilt betalen voor de opbouw van uw aanvullend pensioen. Toch zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden:

  • In principe kan u de bijdragen die u in uw VAPZ stort pas fiscaal inbrengen als u de sociale bijdragen voor dat jaar effectief en volledig heeft betaald.

   Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden tijdens de coronacrisis kunnen onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling van hun sociale bijdragen krijgen. 

   Het was enige tijd onduidelijk of de bijdragen die dit jaar in het VAPZ worden gestort wel fiscaal aftrekbaar zijn, als de zelfstandige zijn sociale bijdragen voor 2020 pas in 2021 betaalt. Dit werd onder meer aangekaart in een advies van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen.

   De Circulaire 2020/C/126 van de FOD Financiën verschaft nu meer duidelijkheid. Op basis van deze circulaire kan u de in 2020 gestorte VAPZ-bijdragen fiscaal als aftrekbare beroepskosten in aanmerking nemen als u een uitstel van betaling voor de sociale bijdragen van 2020 heeft verkregen.

   In dat geval zal u in 2021 zowel de uitgestelde sociale bijdragen voor 2020 als die voor 2021 moeten betalen.

   Betaalt u in 2021 de opeisbare sociale bijdragen niet, dan zullen de bijdragen die u in 2021 in uw VAPZ stort, fiscaal niet aftrekbaar zijn. Dit heeft echter geen gevolgen voor de toegestane aftrek van de in 2020 afgetrokken bijdragen VAPZ.

  • De bijdragen voor uw VAPZ zijn geplafonneerd. Het plafond wordt berekend op basis van uw netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar terug. 

   Indien u dit jaar wegens de Coronacrisis een lager beroepsinkomen heeft, kan dit gevolgen hebben voor het maximumplafond aan bijdragen dat u binnen 3 jaar in uw VAPZ kan storten.