search_api_autocomplete

1. Wie moet zich als aanbieder van diensten met virtuele valuta laten inschrijven?

Een inschrijving bij de FSMA is verplicht als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 1. u verstrekt de volgende diensten op Belgisch grondgebied of u bent voornemens die diensten te verstrekken:
  • diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta die bestaan uit aan- of verkoopverrichtingen, met eigen kapitaal, waarbij
   • virtuele valuta worden gewisseld voor fiduciaire valuta, of
   • fiduciaire valuta worden gewisseld voor virtuele valuta;

   EN/OF

  • bewaarportemonnees, m.a.w. diensten om, namens cliënten, cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen.

  Voorbeelden van wat dus niet wordt geviseerd:

  • de bemiddelingsactiviteiten waarbij een cliënt in contact wordt gebracht met een derde tegenpartij, of zijn verrichting op een multilateraal handelsplatform van virtuele valuta moet uitvoeren;
  • de emittenten van virtuele activa;
  • de multilaterale uitwisselingsplatformen van virtuele activa;
  • de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta.
 1. u verleent de dienst of biedt de dienst aan als gewone professionele activiteit, ook al vormt die voor u een aanvullende of bijkomende activiteit, en dit tegen bezoldiging, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van diegenen aan wie de diensten worden aangeboden.
 1. u bent:
  • een rechtspersoon* naar Belgisch recht; of
  • een gereglementeerde onderneming naar Belgisch; of
  • een rechtspersoon of een gereglementeerde onderneming naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die in België is gevestigd, d.w.z. die een bijkantoor of een andere vorm van vaste inrichting heeft in België (zie de FAQ 'Wat wordt verstaan onder 'in België gevestigd'?'), bijvoorbeeld een op Belgisch grondgebied geplaatste elektronische infrastructuur (Automated Teller Machines).

*Het is natuurlijke personen niet toegestaan om in België de activiteiten uit te oefenen van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en van aanbieders van bewaarportemonnees, gelet op de inschrijvingsverplichting voor het uitoefenen van die activiteiten. Een van de inschrijvingsvoorwaarden is een vennootschap te zijn die is opgericht met een bepaalde specifieke vennootschapsvorm. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen in andere vormen dan de naamloze vennootschap, de coöperatieve vennootschap, de Europese vennootschap of de Europese coöperatieve vennootschap.

Bovendien is het natuurlijke of rechtspersonen naar het recht van een land van buiten de Europese Economische Ruimte verboden om, als gewone professionele activiteit, ook al vormt die voor hen een aanvullende of bijkomende activiteit, op Belgisch grondgebied diensten te verlenen of aan te bieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, en bewaarportemonnees aan te bieden.