Professionelen

12. Mag een persoon die geen gereglementeerde onderneming is een activiteit als ‘niet-onafhankelijk’ financieel planner uitoefenen zonder door de FSMA vergund te zijn?

Nee, dat is niet mogelijk. Ofwel oefent de persoon de activiteit van onafhankelijk financieel planner uit en moet hij erkend zijn door de FSMA, ofwel onthoudt hij zich van die activiteit. De enige personen die gemachtigd zijn om die activiteit zonder specifieke extra vergunning uit te oefenen, zijn de gereglementeerde ondernemingen bedoeld in artikel 4, 3° van de wet.

De gereglementeerde ondernemingen zijn de kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, § 3 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 44 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening als bedoeld in artikel 2, lid 1, 1° van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, de verzekeringstussenpersonen zoals bedoeld in artikel 5, 20° van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 4, 2° van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en de instellingen voor collectieve belegging als respectievelijk bedoeld in artikel 3, 1° en artikel 3, 10° van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en de beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging als bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen en hun beheerders.