search_api_autocomplete

19. Welke stappen moet ik bij de FSMA ondernemen om een inschrijving te verkrijgen in het door haar bijgehouden register van de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of het door haar bijgehouden register van de aanbieders van bewaarportemonnees?

1ste stap: u bepaalt of u gebonden bent door de verplichting om als aanbieder van diensten met virtuele activa te worden ingeschreven.

Eerst onderzoekt en analyseert u zelf, in het licht van uw activiteiten en bedrijfsmodel, of u zich bij de FSMA moet laten inschrijven en, in voorkomend geval, in welk register.

Zo nodig, contacteert u een gespecialiseerd juridisch adviseur, zodat u hem uw situatie kan uitleggen en hij u kan helpen bij de eventuele stappen die u moet ondernemen.

2de stap: u controleert of u aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoet vóór u een inschrijving vraagt in het register van de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of in het register van de aanbieders van bewaarportemonnees.

3de stap: u verzamelt alle gegevens en documenten die u, ter staving van uw aanvraag, aan de FSMA moet voorleggen om aan te tonen dat u aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet. Aan de hand van dat bewijsmateriaal zal de FSMA kunnen bepalen of u al dan niet aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoet.

Om u te helpen, heeft de FSMA een lijst opgesteld waarin de verschillende gegevens en documenten die vereist zijn en die deel uitmaken van uw inschrijvingsaanvraag worden opgesomd (checklist), beschikbaar vanaf 1 mei 2022.

4de stap: u stuurt de FSMA – via een e-mail naar ofa@fsma.be met uw ondernemingsnummer als kenmerk – uw inschrijvingsaanvraag samen met de gegevens en documenten die u als kandidaat-aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of als kandidaat-aanbieder van bewaarportemonnees verplicht moet voorleggen.

De FSMA doet uitspraak binnen 3 maanden na ontvangst van een volledig dossier, met name de inschrijvingsaanvraag en alle vereiste documenten.

De FSMA stelt de aanvrager met een ter post aangetekende brief in kennis van haar beslissing.