Consumenten
 • Welke speciale maatregelen werden uitgewerkt voor deze werknemers ten gevolge van de Coronacrisis?

  Op 18 mei 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

  De bepalingen inzake aanvullende pensioenen van deze wet zijn op 30 september 2020 buiten werking getreden. Hierna worden de maatregelen uitgelegd, zoals ze golden van 13 maart 2020 tot 30 september 2020.

  Op basis van deze wet stelden zich, naar gelang wat uw pensioenreglement bepaalt, twee mogelijkheden:

  1. Indien uw pensioenreglement bepaalt dat het pensioenplan niet of niet volledig op identieke wijze wordt verdergezet tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, dan golden in het kader van de Coronacrisis bijzondere wettelijke maatregelen die ervoor zorgden dat aangesloten werknemers gedurende de tijdelijke werkloosheid toch verder op identieke wijze konden blijven genieten van de opbouw van het aanvullend pensioen en van de dekkingen inzake overlijden, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit, zelfs wanneer het pensioenreglement dat niet voorziet. 

   De wetgever voorzag in een automatisch behoud van de bestaande opbouw van het aanvullend pensioen en eventuele dekkingen en dit zonder dat er administratieve of medische formaliteiten moesten worden vervuld. Het aanvullend pensioen en andere dekkingen liepen door alsof de werknemers in dienst waren, met de berekeningsparameters (bv. het referentieloon) die van toepassing waren aan de vooravond van de periode van tijdelijke werkloosheid.

   Deze maatregelen golden voor:
   • de aanvullende pensioenplannen beheerd door een IBP of een verzekeringsonderneming;
   • de dekkingen inzake ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit die worden beheerd door een IBP of een verzekeringsonderneming;
   • de aanvullende verzekeringen die zijn verbonden aan de pensioentoezegging, zoals de dekking “premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid”, die worden beheerd door een verzekeringsonderneming.
    

       U kon er evenwel voor kiezen om de voorziene Corona-maatregelen niet toe te passen en het pensioenplan dus toch niet op identieke wijze als vóór de tijdelijke werkloosheid verder te zetten.
   U moest in dat geval tijdig actie ondernemen. Hier leest u wat u hiervoor moest doen. 

   Echter, ook in dit geval, hadden de betrokken werknemers tot 30 juni 2020 recht op de overlijdensdekking die is voorzien in het pensioenreglement.

  2. Indien uw pensioenreglement bepaalt dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen volledig en op identieke wijze wordt gelijkgesteld met effectief gewerkte periodes, dan moest het pensioenreglement worden gevolgd. In dat geval liepen de opbouw van het aanvullend pensioen en de eventuele bijkomende dekkingen volledig door, zoals voorzien in het pensioenreglement en waren de hiervoor beschreven bijzondere Corona-maatregelen niet van toepassing. De andere vragen in dit hoofdstuk waren niet van toepassing op uw situatie.
    

       Let op ! De wetgever beoogde de volledige continuïteit van de pensioenopbouw en van alle dekkingen alsof de betrokken werknemers actief waren gebleven.

   Indien het pensioenreglement slechts voorziet in een beperkte of gedeeltelijke verderzetting van de pensioenopbouw (bijvoorbeeld een forfaitair bedrag dat lager ligt dan hetgeen waarop de werknemer recht zou hebben mocht de tewerkstelling niet zijn geschorst) en/of de dekkingen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, waren de bijzondere Corona-maatregelen echter wel van toepassing.

   Dit betekent dat naar aanleiding van de bijzondere Corona-maatregelen automatisch werd voorzien in het behoud van de volledige pensioenopbouw en eventuele andere dekkingen.

   Indien u dit niet wou, kon u er voor kiezen om de voorziene Corona-maatregelen niet toe te passen. U moest in dat geval tijdig actie ondernemen. Hier
   leest u wat u hiervoor moet doen. Echter, ook in dit geval, de betrokken werknemers recht op de overlijdensdekking die is voorzien in het pensioenreglement.

   

 • Wie betaalde de verderzetting van de dekkingen? Kon ik uitstel van betaling krijgen?

  De speciale Coronamaatregelen zijn op 30 september 2020 buiten werking getreden. Hierna worden de maatregelen uitgelegd, zoals ze golden van 13 maart 2020 tot 30 september 2020.

  Indien, naar aanleiding van de Corona-maatregelen, de pensioenopbouw en de risicodekkingen doorliepen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, moesten er ook verder bijdragen worden betaald: dit gold zowel voor de werkgevers- als de werknemersbijdragen.

  U had wel de mogelijkheid om deze bijdragebetaling uit te stellen tot uiterlijk 30 september 2020:

  • het betalingsuitstel was echter niet automatisch. U moest contact opnemen met uw pensioeninstelling om aan te geven dat u hiervan gebruik wenste te maken. In dat geval moest u ook meedelen welke werknemers tijdelijk werkloos waren;
  • het betalingsuitstel gold enkel voor werknemers die gedeeltelijk of volledig tijdelijk werkloos waren wegens overmacht of wegens economische redenen in het kader van de Coronacrisis. Er was geen betalingsuitstel voorzien voor de betaling van de bijdragen voor werknemers die nog aan het werk waren;
  • de pensioeninstelling kon dit niet weigeren en mocht hiervoor geen enkele kost of vergoeding aanrekenen;
  • wanneer de betaling van de bijdragen werd uitgesteld, kon de pensioeninstelling geen vroegere betaaldatum opleggen dan 30 september 2020. U kon wel vroeger overgaan tot betaling als u dit wenste;
  • tijdens de periode van betalingsuitstel liepen de opbouw van het aanvullend pensioen en de risicodekkingen gewoon door: het aanvullend pensioen en de prestaties in het kader van de risicodekkingen (overlijden, invaliditeit,…) werden berekend alsof de bijdragen werden betaald en werden effectief uitbetaald, indien nodig.

  Na 30 september 2020 is geen verder uitstel van betaling meer mogelijk en moeten de verschuldigde bijdragen onverwijld worden betaald.

  Indien u betalingsproblemen heeft, verwijzen we naar de vraag Mijn onderneming probeert tijdens de Coronacrisis actief te blijven, maar heeft minder omzet dan anders. Wat gebeurt er als ik de bijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen van mijn werknemers niet kan betalen?

 • Werd er een rendement toegekend gedurende de periode van betalingsuitstel?

  De speciale Coronamaatregelen zijn op 30 september 2020 buiten werking getreden. Hierna worden de maatregelen uitgelegd, zoals ze golden van 13 maart 2020 tot 30 september 2020.

  Wanneer het pensioenplan wordt beheerd door een verzekeringsonderneming in een product met gewaarborgd rendement (tak 21), wordt de toekenning van het rendement door de pensioeninstelling uitgevoerd overeenkomstig het pensioenreglement.

  De Memorie van Toelichting verduidelijkt dat verzekeringscontracten met flexibele premies (universal life) pas beginnen te lopen vanaf de effectieve storting van de bijdragen. Bij klassieke verzekeringscontracten met vastgestelde premies loopt het rendement in de regel vanaf de vervaldag van de bijdragen.

  Bij pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen (zonder rendementsgarantie vanwege de inrichter) die worden beheerd door een verzekeringsonderneming in een product zonder gewaarborgd rendement (tak 23) of door een pensioenfonds, werd er – indien er geen andere regels zijn vastgesteld in het pensioenreglement - geen rendement toegekend gedurende de periode van uitstel van betaling. De pensioeninstelling was slechts vanaf de betaling van de bijdragen gehouden een rendement op deze bijdragen toe te kennen.

  De wettelijke rendementsgarantie werd verder berekend zoals gebruikelijk, ongeacht of er al dan niet uitstel van betaling werd gevraagd.

 • Waarover moest de pensioeninstelling mij informeren?

  De speciale Coronamaatregelen zijn op 30 september 2020 buiten werking getreden. Hierna worden de maatregelen uitgelegd, zoals ze golden van 13 maart 2020 tot 30 september 2020.

  Uw pensioeninstelling moest u volgende informatie overmaken:

  • de gevolgen van de tijdelijke werkloosheid op de pensioenopbouw en de verschillende risicodekkingen van uw pensioenplan;
  • de principiële voortzetting van de pensioenopbouw en de risicodekkingen tijdens de Coronacrisis;
  • de gevolgen van de voortzetting van de pensioenopbouw en de risicodekkingen op de eventuele persoonlijke bijdragen van de werknemers;
  • de mogelijkheid om te genieten van een uitstel van betaling van de bijdragen tot uiterlijk 30 september 2020;
  • de mogelijkheid om binnen de 30 dagen die volgden op de communicatie van de pensioeninstelling, het pensioenplan te schorsen, met uitzondering van de overlijdensdekking die in elk geval moest worden behouden tot 30 juni 2020.
 • Moest ik mijn werknemers informeren?

  De speciale Coronamaatregelen zijn op 30 september 2020 buiten werking getreden. Hierna worden de maatregelen uitgelegd, zoals ze golden van 13 maart 2020 tot 30 september 2020.

  U moest zelf uw werknemers die tijdelijk werkloos waren, op de hoogte brengen van de gevolgen voor hun aanvullend pensioen en andere dekkingen, nl.:

  • of de pensioenopbouw en de risicodekkingen al dan niet werden verdergezet;
  • over de gevolgen van de verderzetting van de pensioenopbouw en risicodekkingen op hun persoonlijke bijdragen, met inbegrip van de modaliteiten van de inhouding op hun loon en de eventuele spreiding van deze inhoudingen. Een spreiding kon aangewezen zijn om te vermijden dat op het ogenblik dat uw werknemers terug aan de slag gingen, ze geconfronteerd werden met zeer grote inhoudingen op hun loon;
  • indien niet werd gekozen voor een verderzetting, het feit dat de overlijdensdekking toch tot 30 juni 2020 doorliep.
 • Was ik verplicht om als gevolg van de Corona-maatregelen het pensioenplan verder te zetten?

  De speciale Coronamaatregelen zijn op 30 september 2020 buiten werking getreden. Hierna worden de maatregelen uitgelegd, zoals ze golden van 13 maart 2020 tot 30 september 2020.

  U kon de toepassing van de wettelijke Coronamaatregelen weigeren en dus beslissen om het pensioenplan toch niet verder te zetten. U moest dan duidelijk aan uw pensioeninstelling te kennen geven dat u de opbouw van het aanvullend pensioen en de dekkingen van de werknemers die met tijdelijke werkloosheid waren, wou stopzetten.

  Deze beslissing kon worden genomen voor elk pensioenplan afzonderlijk, maar moest binnen dat pensioenplan wel identiek zijn voor alle aangeslotenen die tijdelijk werkloos waren.

  U moest de weigering meedelen aan uw pensioeninstelling binnen de 30 dagen:

  • nadat uw pensioeninstelling u op de hoogte had gebracht van de principiële verderzetting van de dekkingen (zie vraag 2.e);
  • nadat de eerste werknemer tijdelijk werkloos was geworden, wanneer dit plaatsvond ná de communicatie van de pensioeninstelling.

  De overheid had beslist dat ook in dat geval de betrokken werknemers ten minste tot 30 juni 2020 recht hadden op de overlijdensdekking die is voorzien in het pensioenreglement. Het betreft de overlijdensdekking zoals deze bestond aan de vooravond van de periode van tijdelijke werkloosheid.

  De bijdragen hiervoor moesten verplicht betaald worden, maar ook hiervoor was een betalingsuitstel tot 30 september 2020 voorzien (zie vraag 2.c).

 • Mijn onderneming heeft een sociaal pensioenstelsel: wat waren de mogelijkheden in het kader van de Corona-maatregelen?

  De speciale Coronamaatregelen zijn op 30 september 2020 buiten werking getreden. Hierna worden de maatregelen uitgelegd, zoals ze golden van 13 maart 2020 tot 30 september 2020.

  U kon beslissen om het behoud van de pensioenopbouw tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid van uw werknemers te bestempelen als een solidariteitsprestatie, hetgeen betekent dat de verdere pensioenopbouw en de overlijdensdekking werden gefinancierd uit het solidariteitsluik.

 • Moest het pensioenreglement worden aangepast?

  Of u tijdens de Coronacrisis koos voor de schorsing van uw pensioenplan of voor de verderzetting ervan, deze beslissing maakte automatisch deel uit van uw pensioenplan en dit zonder dat daarvoor de gebruikelijke procedures van de WAP met betrekking tot inspraak of advies van uw werknemers moesten worden gevolgd.

  De gevolgde regeling (verderzetting of schorsing) moet wel formeel worden ingeschreven in het pensioenreglement. Dit moet gebeuren tegen 31 december 2021. Ook deze formele aanpassing is aan geen enkele procedure onderworpen.

  Als u intussen het pensioenreglement op andere punten wenste te wijzigen, waren de normale procedures van de WAP wél van toepassing.

 • Gedurende welke periode liepen deze maatregelen?

  De Corona-maatregelen inzake aanvullende pensioenen en risicodekkingen liepen van 13 maart 2020 tot 30 september 2020.

  De betrokken wettelijke bepalingen traden buiten werking op 30 september 2020.