Professionelen

23. Is het begeleiden van een cliënt bij de uitvoering van een vermogens- of successieplanning onderworpen aan de wet van 25 april 2014?

Het begeleiden van een cliënt bij de uitvoering van een vermogens- of successieplanning is niet onderworpen aan de vereisten van de wet van 25 april 2014 aangezien geen enkele raad wordt gegeven over het optimaliseren, met name van de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht, van het vermogen van een cliënt, op grond van de behoeften en de doelstellingen die de cliënt aangeeft.

Voorbeelden:

  • een cliënt heeft rechtstreeks bij een advocaat of notaris advies ingewonnen over de structuur van een schenking aan zijn kleinkinderen:
    • er is hem aangeraden om een bankgift te doen. De cliënt vraagt aan zijn bank om de nodige documenten op te stellen;
    • er is hem aangeraden om een schenking via een notaris te doen en een burgerlijke vennootschap op te richten. De cliënt vraagt advies aan zijn bank over het ontwerp van schenkingsakte opgesteld door de notaris en de statuten opgesteld door de advocaat;
  • een cliënt heeft rechtstreeks bij een notaris advies ingewonnen met betrekking tot het optimaliseren van zijn huwelijksstelsel of zijn nalatenschap. De cliënt vraagt aan zijn bank om een ontwerp van huwelijkscontract of testament opgesteld door zijn notaris na te lezen;
  • een cliënt heeft besloten een som geld aan zijn kinderen te schenken en belast zijn bank met de uitvoering van die verrichting op basis van een standaardcontract. Uitleg en advies die de bank geeft met betrekking tot de gepastheid van vaak voorkomende bedingen in modellen van standaardcontracten, worden niet als raad over financiële planning beschouwd;
  • een bank of een beleggingsonderneming heeft raad over financiële planning gegeven en de cliënt geeft hen opdracht de financiële planning uit te voeren. In dit geval is het belangrijk dat er op operationeel gebied een onderscheid wordt gemaakt tussen het team voor de financiële planning en het team dat beleggingsdiensten aanbiedt of de cliënt voorstelt om bepaalde financiële producten of specifieke verzekeringen te (ver)kopen. Een bank of beleggingsonderneming mag de cliënt vergezellen bij de notaris of advocaat voor formaliteiten die hierop betrekking hebben. Als de cliënt in het kader van zo’n begeleiding echter vragen stelt die verband houden met de planningstechniek, mag de bank of beleggingsonderneming die alleen beantwoorden als ze de tussenkomst vraagt van iemand van de dienst financiële planning.