search_api_autocomplete

25. Hoe treedt de FSMA op ten aanzien van personen die als aanbieder van diensten met virtuele valuta actief zijn zonder over de vereiste inschrijving te beschikken?

Indien de FSMA vaststelt dat een rechtspersoon in België actief is als aanbieder van diensten met virtuele valuta zonder te beschikken over een inschrijving in het (de) door de FSMA bijgehouden register(s) (of, in voorkomend geval, zonder een voorlopige toelating), is het haar verantwoordelijkheid om in te grijpen tegen die onregelmatige activiteiten.

Zo kan de FSMA de betrokkene bevelen om die activiteiten onmiddellijk stop te zetten. Geeft de betrokkene geen gevolg aan dat bevel, dan kan de FSMA een dwangsom opleggen. In bepaalde gevallen kan ze haar beslissing om een dwangsom op te leggen, op haar website publiceren.

Bovendien kunnen administratieve geldboetes aan de betrokkene worden opgelegd.

Daarnaast kan de FSMA de financiële consument waarschuwen voor de activiteiten die worden uitgeoefend zonder dat de wetgeving daarbij wordt nageleefd. Ze kan dat via verschillende kanalen doen, zoals haar website, de sociale netwerken en de pers.

Aangezien de onwettige uitoefening van activiteiten waarvoor een inschrijving verplicht is, een strafrechtelijke inbreuk is, kan de FSMA de informatie waarover ze beschikt, bovendien aan het parket overmaken. Aan de aanbieders van onwettige diensten met virtuele valuta kan een administratieve geldboete en/of een gevangenisstraf worden opgelegd.