search_api_autocomplete

30. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mijn inschrijving als aanbieder van diensten met virtuele valuta te behouden (bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden)?

U moet blijvend aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen zoals toegelicht in de FAQ 'Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving te verkrijgen als aanbieder van diensten met virtuele valuta (inschrijvingsvoorwaarden)?'.

Daarnaast moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Promotie van uw diensten

U mag u niet beroepen op uw inschrijving bij de FSMA of op uw voorlopige toelating door de FSMA, of u mag de FSMA ook niet vermelden om promotie te maken voor uw diensten bij cliënten of potentiële cliënten.

  1. De FSMA vooraf in kennis stellen

U moet de FSMA vooraf in kennis stellen

  • van elke wijziging in het aandeelhouderschap van de vennootschap waardoor andere houders al dan niet stemrechtverlenende deelnemingen van minstens 5 % in de aanbieder van diensten bezitten, waardoor de bedragen van die deelnemingen of de identiteit van personen die controle uitoefenen over de aanbieder van diensten, veranderen;
  • van elk voorstel tot benoeming van de personen belast met de effectieve leiding, en van elke hernieuwing of niet-hernieuwing van hun benoeming, hun afzetting of hun ontslag.

De benoeming van de personen belast met de effectieve leiding moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de FSMA. De FSMA zal beoordelen of de voorgedragen personen over de professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken die vereist zijn voor de uitoefening van hun functie.

De gereglementeerde ondernemingen die in het kader van hun gereglementeerde statuut al aan soortgelijke regels zijn onderworpen, moeten niet aan de tweede voorwaarde voldoen.