search_api_autocomplete

4. Wat wordt verstaan onder 'in België gevestigd'?

Naast de aanbieders van diensten naar Belgisch recht worden ook geacht in België gevestigd te zijn, de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die, in België, over een bijkantoor of een andere vorm van duurzame vestiging in de zin van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie beschikken (bv. een vertegenwoordiger of een verdeler).

De op Belgisch grondgebied geïnstalleerde elektronische infrastructuren waarlangs personen naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte diensten met virtuele valuta aanbieden, worden met die vestigingsvormen gelijkgesteld. Het gaat daarbij om de Automated Teller Machines (ATM’s), waarmee virtuele valuta tegen fiduciaire valuta kunnen worden omgeruild en omgekeerd.