Professionelen

Wanneer genoteerde vennootschappen de notering vragen voor de nieuwe aandelen die voortvloeien uit een fusie, een splitsing of een inbreng in natura, dan moeten zij geen prospectus opmaken. Wel moeten zij voor het publiek informatie beschikbaar stellen die door de FSMA gelijkwaardig wordt beschouwd aan de informatie die in een prospectus zou moeten worden opgenomen.

De publicatie van een dergelijk gelijkwaardig informatiedocument volgt in principe pas op het ogenblik van de notering van de nieuwe aandelen, d.w.z. nà de goedkeuring van de verrichting door de algemene vergadering.

De FSMA beveelt de genoteerde ondernemingen echter aan om vóór de algemene vergadering reeds zoveel mogelijk relevante informatie ter beschikking te stellen van de aandeelhouders (bv. pro forma informatie over de gecombineerde entiteit, historische financiële informatie van de betrokken entiteiten opgesteld conform IFRS). Deze informatie kan ter beschikking worden gesteld via de bijzondere verslagen of via aparte documenten waarvan de beschikbaarheid wordt aangekondigd via een persbericht.

De FSMA nodigt de betrokken partijen eveneens uit om de relevante bijkomende informatie (bv. pro forma's) ruim voor hun publicatie aan de FSMA over te maken. De vrijstelling op de prospectusplicht geldt immers slechts op voorwaarde dat de FSMA de voor het publiek beschikbare informatie als gelijkwaardig beschouwt, zodat de betrokken partijen er alle belang bij hebben om daarover zo snel mogelijk uitsluitsel te hebben.