Professionelen

9. De vergunningsaanvraag van een onafhankelijk financieel planner die een rechtspersoon is, moet vermelden wie de controle op de onderneming uitoefent. Wat wordt onder ‘controle’ van de onderneming verstaan?

Het begrip controle heeft betrekking op de aandeelhouders of vennoten die een directe of indirecte controle over de vennootschap uitoefenen, de personen die de bevoegdheid hebben om in rechte of in feite een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap of op de oriëntatie van het beleid.

Overeenkomstig artikel 5, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen is de controle in rechte en wordt ze onweerlegbaar vermoed:

  • wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van de betrokken vennootschap;
  • wanneer een vennoot het recht heeft de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan;
  • wanneer een vennoot krachtens de statuten van de betrokken vennootschap of krachtens met die vennootschap gesloten overeenkomsten over de controlebevoegdheid beschikt;
  • wanneer op grond van een overeenkomst met andere vennoten van de betrokken vennootschap een vennoot beschikt over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van die vennootschap.

Die aandeelhouders of vennoten moeten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon bijlage 3 of 4 invullen bij het memorandum over het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner naar Belgisch recht.