Professionelen

A.10. Wat is 'passende deskundigheid'?

De leden van het wettelijk bestuursorgaan en van de effectieve leiding van een alternatieve-financieringsplatform moeten permanent beschikken over de passende deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Elke kandidaat-leider moet de noodzakelijke kennis en ervaring hebben van het beheer van ondernemingen en van de activiteiten die het alternatieve-financieringsplatform uitoefent. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de concrete activiteiten van het platform en naar de materies die onder de directe verantwoordelijkheid van de kandidaat-leider vallen.

De leiding in haar geheel en elke leider voor wat de materies betreft die onder zijn rechtstreekse verantwoordelijkheid vallen, moeten onafhankelijk de verantwoordelijkheden kunnen dragen die op hun schouders rusten, rekening houdend met het statuut en de concrete activiteiten van het platform. Dit houdt o.a. in dat zij een correct beeld moeten hebben van de Belgische crowdfundingwet en dat ze deze spontaan moet kunnen vertalen naar de organisatie van het platform.

Concreet gaat de FSMA na of elke kandidaat-leider over de passende deskundigheid beschikt door de analyse van zijn ervaring, die moet blijken uit de vragenlijst die elke kandidaat-leider moet invullen. De FSMA kan ook rekening houden met elke andere relevante informatie waarover zij beschikt.

Zij kan ook steeds bijkomende vragen stellen.

Tenslotte kan de FSMA, als zij dit nuttig acht, de kandidaat-leider uitnodigen voor een gesprek.