Professionelen

A.17. Wat zijn de minimumvereisten voor een 'beroepsaansprakelijkheidsverzekering'?

Alternatieve-financieringsplatformen moeten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • minimumbedrag van de dekking:
  • als het platform beleggingsinstrumenten commercialiseert die uitgegeven zijn door een financieringvehikel of als het beleggingsadvies geeft: € 1.250.000 per schadegeval en par jaar (geïndexeerd);
  • in andere gevallen: € 750.000 (geïndexeerd);
 • een vrijstelling van maximum 10% per schadegeval, met een absoluut maximum van € 1.250 per schadegeval (geïndexeerd);
 • een opzegtermijn van minimum 3 maanden.

Het verzekeringsattest moet minimum het volgende vermelden:

 • de identificatiegegevens van de verzekeringnemer (d.w.z. de naam en het ondernemingsnummer van het alternatieve-financieringsplatfrom);
 • het bedrag van de dekking;
 • het bedrag van de vrijstelling;
 • de opzegtermijn;
 • de datum van uitgifte van het verzekeringsattest;
 • de periode waarvoor de verzekeringsovereenkomst geldt;
 • een handtekening namens de verzekeringsonderneming.

Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:

(a) de dienstverlener geeft een aanbeveling

Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.

(b) de aanbeveling is gepersonaliseerd

Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.

(c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen

Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.

(d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten

Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.