Professionelen

A.2. Wat zijn de wettelijke vereisten om een vergunning als alternatieve-financieringsplatform te behouden?

Algemene principes

Zodra een alternatieve-financieringsplatform een vergunning heeft gekregen, moet het aan de wettelijke vereisten blijven voldoen om zijn vergunning te behouden. Doet het dat niet, dan kan de FSMA zijn vergunning intrekken.

Alternatieve-financieringsplatformen moeten daarom

Verboden activiteiten: alternatieve-financieringsplatformen mogen geen...

 • beleggingsdiensten verstrekken aan cliënten, behalve beleggingsadvies en ontvangen en doorgeven van orders, en enkel met betrekking tot effecten en deelbewijzen van startersfondsen;
 • geld of financiële producten aanhouden die toebehoren aan hun cliënten
 • debiteurenpositie hebben tegenover cliënten;
 • volmacht op een cliëntenrekening hebben.

Toegelaten activiteiten: alternatieve-financieringsplatformen mogen...

 • beleggingsadvies gegeven en orders ontvangen en doorgeven, onder volgende voorwaarden:
  • het platform moet de MiFID-gedragsregels naleven;
  • het verstrekt alleen beleggingsdiensten over effecten en deelbewijzen van startersfondsen;
  • het geeft orders alleen door aan gereglementeerde ondernemingen die in België gevestigd zijn of er op regelmatige wijze diensten verstrekken;
 • hun diensten buiten België verlenen, mits voorafgaande goedkeuring van de FSMA en mits ze de lokale wetgeving naleven (er is geen Europees paspoort voor crowdfundingplatformen);
 • andere professionele activiteiten ontwikkelen, voor zover
  • er geen belangenconflict bestaat tussen de hoofdactiviteit van het platform en de bijkomende professionele activiteiten;
  • er geen reputatierisico voor het platform mee gepaard gaat;
  • het platform niet verwijst naar zijn status als alternatieve-financieringsplatform, tenzij het er enkel om gaat zijn bestaan bij het publiek bekend te maken.

Een alternatieve-financieringsplatform is een onderneming

 • die geen gereglementeerde onderneming is
 • en die bij wijze van gewone professionele activiteit alternatieve-financieringsdiensten verstrekt op Belgisch grondgebied, ook als dat niet haar hoofdactiviteit is.

Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:

(a) de dienstverlener geeft een aanbeveling

Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.

(b) de aanbeveling is gepersonaliseerd

Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.

(c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen

Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.

(d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten

Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.

  Het Europees paspoort laat de VVB toe om hun activiteiten ook in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ('EER') uit te oefenen, wanneer ze een vergunning hebben gekregen van de FSMA. Er is geen voorafgaande vergunning of inschrijving nodig in de andere lidstaat. De VVB moet aan de FSMA meedelen in welke andere lidstaat zij actief wil zijn. De FSMA moet die andere lidstaat ervan op de hoogte brengen dat de VVB gebruik wil maken van het Europees paspoort. Dit gebeurt via een gestandaardiseerde 'notificatie', waarbij de bevoegde autoriteiten bepaalde basisinformatie over de onderneming uitwisselen.

  Er bestaan twee soorten van Europees paspoort: één voor het vrij verrichten van diensten en één voor de vrijheid van vestiging (bijkantoren).

  Wie op basis van een Europees paspoort actief is in een andere lidstaat, moet zich houden aan de bepalingen van algemeen belang die gelden in deze lidstaat.