Consumenten

Als zelfstandige bepaalt u – binnen bepaalde grenzen - zelf de bijdragen die u wilt betalen voor de opbouw van uw aanvullend pensioen. Toch zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden:

 • In principe kan u de bijdragen die u in uw VAPZ stort pas fiscaal inbrengen als u de sociale bijdragen voor dat jaar effectief en volledig heeft betaald.

  Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden tijdens de coronacrisis kunnen onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling van hun sociale bijdragen krijgen. 

  Het was enige tijd onduidelijk of de bijdragen die dit jaar in het VAPZ worden gestort wel fiscaal aftrekbaar zijn, als de zelfstandige zijn sociale bijdragen voor 2020 pas in 2021 betaalt. Dit werd onder meer aangekaart in een advies van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen.

  De Circulaire 2020/C/126 van de FOD Financiën verschaft nu meer duidelijkheid. Op basis van deze circulaire kan u de in 2020 gestorte VAPZ-bijdragen fiscaal als aftrekbare beroepskosten in aanmerking nemen als u een uitstel van betaling voor de sociale bijdragen van 2020 heeft verkregen.

  In dat geval zal u in 2021 zowel de uitgestelde sociale bijdragen voor 2020 als die voor 2021 moeten betalen.

  Betaalt u in 2021 de opeisbare sociale bijdragen niet, dan zullen de bijdragen die u in 2021 in uw VAPZ stort, fiscaal niet aftrekbaar zijn. Dit heeft echter geen gevolgen voor de toegestane aftrek van de in 2020 afgetrokken bijdragen VAPZ.

 • De bijdragen voor uw VAPZ zijn geplafonneerd. Het plafond wordt berekend op basis van uw netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar terug. 

  Indien u dit jaar wegens de Coronacrisis een lager beroepsinkomen heeft, kan dit gevolgen hebben voor het maximumplafond aan bijdragen dat u binnen 3 jaar in uw VAPZ kan storten.