Consumenten

Een werkgever is niet verplicht om een aanvullend pensioen aan te bieden aan zijn werknemers.

Als u een pensioenplan invoert, kan u tot op zekere hoogte ook zelf bepalen welke werknemers van het pensioenplan kunnen genieten. Soms geldt een pensioenplan voor het gehele personeel, in andere gevallen enkel voor een bepaalde groep van werknemers. Het is dus mogelijk dat niet alle werknemers van de onderneming worden aangesloten bij het pensioenplan. Het is ook mogelijk dat er verschillende pensioenplannen naast elkaar bestaan voor verschillende personeelscategorieën. Wie wordt aangesloten bij een pensioenplan en welke de aansluitingsvoorwaarden zijn, wordt beschreven in het pensioenreglement. U moet wel opletten dat u geen werknemers discrimineert.

Als er op het niveau van een bedrijfssector een sectorplan is ingevoerd via een CAO, zijn in principe alle werkgevers die in deze bedrijfssector actief zijn, verplicht om deel te nemen aan dit sectorplan. Hierdoor worden ook alle werknemers die in deze sector werken in de regel aangesloten bij het sectorplan.

Het is wel mogelijk dat de CAO toelaat dat een onderneming, in de plaats van het sectorplan, zelf een aanvullend pensioen opbouwt voor zijn werknemers. Dit wordt opting out genoemd. Dit pensioen moet minstens het niveau bereiken van het sectorplan.

Ook kan de CAO bepalen dat bepaalde ondernemingen buiten het toepassingsgebied van de CAO vallen.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarin afspraken worden vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals bv. het aanvullend pensioen.

Er kan een CAO worden afgesloten op het niveau van één onderneming, of op het niveau van een bedrijfssector.

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

Sectorpensioen of sectorplan

Dit is een pensioenplan dat ingevoerd wordt binnen een paritair comité en voor een hele bedrijfssector geldt. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorplannen in de bouw, de voedingsnijverheid, de scheikundige nijverheid, de non-profitsector, enz.

Werknemers: Meer info