Consumenten

Wanneer u aan de slag gaat bij een onderneming of een sector waar al een pensioenplan bestaat en u voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden, dan wordt u verplicht aangesloten bij dit pensioenplan. U kan dit niet weigeren.

Het pensioenreglement maakt immers deel uit van de arbeidsovereenkomst. Door het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst, stemt u in met uw aansluiting bij het aanvullend pensioenplan en, wanneer het pensioenplan ook voorziet in de betaling van persoonlijke bijdragen, met de betaling van die persoonlijke bijdragen.

Anders is het wanneer u al in dienst bent op het ogenblik dat uw werkgever een aanvullend pensioenplan invoert. In dat geval bent u niet verplicht om aan te sluiten bij het pensioenplan. U kan dus weigeren om deel te nemen. Een weigering houdt wel in dat uw werkgever ten aanzien van u geen enkele verplichting meer heeft wat het aanvullend pensioen betreft (bijvoorbeeld inzake informatieverstrekking of bijdragebetalingen).

Op deze regel bestaat een uitzondering. Als het aanvullend pensioenplan wordt ingevoerd bij CAO (zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij sectorplannen), dan worden alle werknemers automatisch aangesloten. In dat geval is er dus geen mogelijkheid om de aansluiting te weigeren, behalve wanneer de CAO dat uitdrukkelijk zo zou voorzien.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarin afspraken worden vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals bv. het aanvullend pensioen.

Er kan een CAO worden afgesloten op het niveau van één onderneming, of op het niveau van een bedrijfssector.

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info