Professionelen

C.1. Welke regels gelden er als bij crowdfunding een financieringsvehikel wordt gebruikt?

De Belgische crowdfundingwet laat toe om een financieringsvehikel te gebruiken.

In het algemeen moet de deelneming van het financieringsvehikel worden beheerd in het uitsluitend belang van de beleggers.

Concreet gezien houdt dit voor het financieringsvehikel het volgende in:

 • het mag de rechten en verplichtingen van de beleggers gedurende de looptijd van de belegging niet wijzigen zonder instemming van de beleggers;
 • het moet specifieke informatie verstrekken aan de beleggers;
 • het moet een van de wettelijk toegelaten rechtsvormen aannemen;
 • het moet, als het belegt in verschillende ondernemers-emittenten, zorgen voor een juridische en boekhoudkundige scheiding van de verschillende beleggingen (gebruik van compartimenten);
 • het moet de beperkingen naleven voor de variabele vergoedingen die mogen worden toegekend aan het vehikel zelf of aan zijn leiders;
 • het moet waken over de naleving van de regels die de onafhankelijkheid waarborgen van zijn revisoren en boekhouders, van de ondernemer-emittent en van de crowdfundingdienstverlener.

Als u voornemens bent om voor het eerst een financieringsvehikel op te richten of te gebruiken, raden wij u aan om een beroep te doen op gespecialiseerde bijstand.

Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 december 2016.

Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.

Een financieringsvehikel is dus

 • een uitgever van beleggingsinstrumenten;
 • die geen instelling voor collectieve belegging is;
 • die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
 • die gefinancierd wordt door beleggers.

Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.

In de context van de Belgische crowdfundingwet is een ondernemer-emittent een onderneming die beleggingsinstrumenten uitgeeft en waarvan de hoofdactiviteit één van de volgende is:

 • commerciële activiteit;
 • artisanale activiteit;
 • liberale activiteit; 
 • vastgoedactiviteit;
 • industriële activiteit.