Professionelen

C.3. Moet het financieringsvehikel worden gecontroleerd door de crowdfundingdienstverlener?

Er hoeft niet noodzakelijk een verband te zijn tussen het financieringsvehikel en de crowdfundingdienstverlener. Er kan ook een verband zijn tussen het financieringsvehikel en de gefinancierde ondernemer-emittent of een van zijn aandeelhouders of leiders. Het financieringsvehikel kan ook een derde zijn.

In elk geval moet het financieringsvehikel zodanig georganiseerd zijn dat het de deelnemingen in deze ondernemer-emittent in het uitsluitend belang van de beleggers beheert. Het platform moet zich hiervan vergewissen alvorens de beleggingsinstrumenten die het vehikel uitgeeft te commercialiseren. Bovendien zijn het platform en het vehikel in dergelijk geval samen verantwoordelijk voor de naleving van de regels die specifiek van toepassing zijn op financieringsvehikels.

Tot slot, als het financieringsvehikel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met of beheerd wordt door de dienstverlener, de ondernemer-emittent of de aandeelhouders of leiders van de ondernemer-emittent, moeten de cliënten hiervan op de hoogte worden gebracht en moeten er specifieke maatregelen worden genomen bij belangenconflicten met cliënten.

Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.

Een financieringsvehikel is dus

  • een uitgever van beleggingsinstrumenten;
  • die geen instelling voor collectieve belegging is;
  • die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
  • die gefinancierd wordt door beleggers.

Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.

In de context van de Belgische crowdfundingwet is een ondernemer-emittent een onderneming die beleggingsinstrumenten uitgeeft en waarvan de hoofdactiviteit één van de volgende is:

  • commerciële activiteit;
  • artisanale activiteit;
  • liberale activiteit; 
  • vastgoedactiviteit;
  • industriële activiteit.