search_api_autocomplete
Home

C.5. Welke gevolgen heeft het faillissement van een ondernemer-emittent voor de beleggers als het financieringsvehikel in verschillende ondernemers-emittenten belegt?

Een
Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.
Een financieringsvehikel is dus

een uitgever van beleggingsinstrumenten;
die geen instelling voor collectieve belegging is;
die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
die gefinancierd wordt door beleggers.

Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.
mag beleggen in of leningen verstrekken aan meerdere ondernemers-emittenten. Toch is een financieringsvehikel geen instelling voor collectieve belegging. In tegenstelling tot een dergelijke instelling beschikt een financieringsvehikel niet over de gelden van de beleggers om ze te beleggen volgens zijn eigen beleggingsbeleid. Een belegger die belegt in de beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door het vehikel, kiest de In de context van de Belgische crowdfundingwet is een ondernemer-emittent een onderneming die beleggingsinstrumenten uitgeeft en waarvan de hoofdactiviteit één van de volgende is:

commerciële activiteit;
artisanale activiteit;
liberale activiteit; 
vastgoedactiviteit;
industriële activiteit.
waarin zijn geld uiteindelijk zal worden belegd of waaraan het zal worden uitgeleend.

De wet heeft een compartimenteringssysteem ingevoerd voor de verschillende beleggingen die verricht worden door een financieringsvehikel. Het vehikel moet elke deelneming of elke lening aan eenzelfde ondernemer-emittent onderbrengen in een afzonderlijk compartiment. Ook de boekhouding moet door het vehikel per compartiment worden gevoerd.

Mocht een ondernemer-emittent failliet gaan, zullen enkel de activa in het compartiment op zijn naam hierdoor getroffen worden. Dit betekent dat enkel de beleggers die ervoor geopteerd hebben om in die specifieke ondernemer-emittent te beleggen, geconfronteerd zullen worden met de financiële gevolgen.