Professionelen

Disclaimer - Wat is het doel van deze FAQ's?

Deze FAQ’s bevatten informatie die de crowdfundingplatformen een beter inzicht moet verschaffen in de wettelijke en reglementaire vereisten voor deze ingewikkelde materie.

Wij benadrukken dat de FAQ’s in de eerste plaats bestemd zijn voor de alternatieve-financieringsplatformen. Ze zijn geenszins bedoeld als een uitgebreide juridisch-technische toelichting bij de crowdfundingwetgeving.

Wij trachten de meest voorkomende vragen concreet te beantwoorden op een zo volledig mogelijke en didactische wijze.

Om onze antwoorden over deze toch wel ingewikkelde materie begrijpelijker en vlotter leesbaar te maken, hebben wij ervoor geopteerd om geen rekening te houden met alle nuances en uitzonderingen in de wetgeving. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde antwoorden onvolledig zijn of niet afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie. Wij raden u dan ook aan om u te wenden tot een gespecialiseerd advocatenkantoor of gespecialiseerde consultants voor bijkomend juridisch advies en bijstand.

De FSMA kan, op basis van de bevoegdheden die de wet haar geeft, dwingende maatregelen nemen (weigering of intrekking van vergunning, administratieve maatregelen en sancties), waartegen, overeenkomstig de wet, beroep kan worden aangetekend bij de gerechtelijke instanties.