Consumenten

De bedragen die u terugvindt op uw pensioenfiche en op www.mypension.be zijn brutobedragen. Op het ogenblik dat het aanvullend pensioen wordt uitbetaald, moeten nog de volgende belastingen en sociale bijdragen worden afgetrokken:

 • een RIZIV-bijdrage van 3,55 % van het totale brutobedrag (winstdeelnemingen inbegrepen). Deze bijdrage wordt door de pensioeninstelling ingehouden.
 • een solidariteitsbijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van de grootte van uw aanvullend pensioen: ze bedraagt tussen 0 en 2 % van het totale brutobedrag (winstdeelnemingen inbegrepen). Deze bijdrage wordt door de pensioeninstelling ingehouden.
 • bedrijfsvoorheffing, die verschilt naar gelang uw pensioenplan in een kapitaal of een rente voorziet:
 1. Als uw pensioenplan zo is opgebouwd dat u bij pensionering maandelijkse renten ontvangt, wordt er maandelijks bedrijfsvoorheffing afgehouden. U moet die maandelijkse renten ook vermelden op uw jaarlijkse belastingaangifte.
 2. Ontvangt u het aanvullend pensioenkapitaal in één keer, dan is de bedrijfsvoorheffing een percentage dat afhangt van twee elementen:
  1. de leeftijd waarop u het kapitaal ontvangt;
  2. of uw aanvullend pensioen werd gefinancierd met werknemersbijdragen of met werkgeversbijdragen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht:

Leeftijd waarop het aanvullend pensioenkapitaal wordt uitbetaald

Percentage belasting (*)

(*) de bedrijfsvoorheffing ligt iets hoger om rekening te houden met de gemeentebelasting die nadien via de belastingaangifte verrekend wordt

Aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd met werknemersbijdragen

Aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd met werkgeversbijdragen

60 jaar

 • 16,5 % m.b.t. de bijdragen betaald vóór 1/01/1993
 • 10 % m.b.t. de bijdragen betaald na 1/01/1993
 • 10% indien u met pensioen gaat na een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren) én u de laatste 3 jaren voor uw pensioen effectief actief bent gebleven
 • 16,5% als u uw aanvullend pensioen opneemt wanneer u met pensioen gaat
  → opgelet: brugpensioen valt hier niet onder
 • 20% als u uw aanvullend pensioen opneemt vóór u met pensioen gaat

61 jaar

 • 16,5 % m.b.t. de bijdragen betaald vóór 1/01/1993
 • 10 % m.b.t. de bijdragen betaald na 1/01/1993
 • 10% indien u met pensioen gaat na een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren) én u de laatste 3 jaren voor uw pensioen effectief actief bent gebleven
 • 16,5% als u uw aanvullend pensioen opneemt wanneer u met pensioen gaat
  → opgelet: brugpensioen valt hier niet onder
 • 18% als u uw aanvullend pensioen opneemt vóór u met pensioen gaat

62 jaar

 • 16,5 % m.b.t. de bijdragen betaald vóór 1/01/1993
 • 10 % m.b.t. de bijdragen betaald na 1/01/1993
 • 10% indien u met pensioen gaat na een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren) én u de laatste 3 jaren voor uw pensioen effectief actief bent gebleven
 • anders 16,5%

63 jaar

 • 16,5 % m.b.t. de bijdragen betaald vóór 1/01/1993
 • 10 % m.b.t. de bijdragen betaald na 1/01/1993
 • 10% indien u met pensioen gaat na een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren) én u de laatste 3 jaren voor uw pensioen effectief actief bent gebleven
 • anders 16,5%

64 jaar

 • 16,5 % m.b.t. de bijdragen betaald vóór 1/01/1993
 • 10 % m.b.t. de bijdragen betaald na 1/01/1993
 • 10% indien u met pensioen gaat na een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren) én u de laatste 3 jaren voor uw pensioen effectief actief bent gebleven
 • anders 16,5%

65 jaar

 • 16,5 % m.b.t. de bijdragen betaald vóór 1/01/1993
 • 10 % m.b.t. de bijdragen betaald na 1/01/1993
 • 10 % als u de laatste 3 jaren voor uw pensioen effectief actief bent gebleven
 • anders 16,5%
 • de gemeentelijke belastingen (opcentiemen), die afhankelijk zijn van de gemeente waar u woont. De vorige belastingen worden door de pensioeninstelling ingehouden bij de uitbetaling van uw kapitaal. De gemeentelijke opcentiemen worden verrekend bij de afrekening van uw belastingen voor het jaar waarin u het kapitaal ontvangen hebt.

Als u uw aanvullend pensioen als een eenmalig kapitaal ontvangt, kan u er voor kiezen om dit te laten omzetten in een rente. Dan wordt het op het vlak van de belastingen nog iets ingewikkelder. Eerst wordt het kapitaal belast zoals hiervoor beschreven. Nadien wordt dit netto-kapitaal omgezet in een periodieke rente. Dan moet u nog jaarlijks een roerende voorheffing betalen op een bedrag van 3 procent van het netto-kapitaal dat u ontving.

Deze informatie werd opgesteld op 19 juli 2016 en houdt geen rekening met eventuele aanpassingen na deze datum. Voor bijkomende informatie over de fiscaliteit inzake aanvullende pensioenen kan u het contactcenter van de FOD Financiën contacteren op het nummer 02/57 257 57 (normaal tarief).

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

 • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

 • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

Brugpensioen is een bijzondere werkloosheidsregeling.

Sinds 1 januari 2012 is de naam brugpensioen gewijzigd in "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag", kortweg SWT.

Werknemers: Meer info

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Werknemers: Meer info

Zo lang een aangeslotene in dienst is, krijgt hij één maal per jaar van de pensioeninstelling of de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) een pensioenfiche met een overzicht van de stand van het door hem opgebouwde aanvullend pensioen.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info