Consumenten

Aanvullende pensioenen kunnen worden uitbetaald:

  • als een eenmalig kapitaal. Dit betekent dat het volledige opgebouwde aanvullend pensioen in één keer wordt uitbetaald;
  • als een periodieke rente. Dit betekent dat het opgebouwde aanvullend pensioen gespreid in de tijd wordt uitbetaald. U ontvangt dan maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag. De rente kan levenslang worden uitgekeerd of beperkt zijn tot een aantal jaren (vb. 10 jaar). Soms is de rente ook overdraagbaar. Dat wil zeggen dat na uw overlijden (een deel van) de rente verder wordt betaald aan uw partner;
  • of, in bepaalde gevallen, een combinatie van beiden.

Het pensioenreglement bepaalt in welke vorm de uitbetaling gebeurt. Soms kan ook een keuzemogelijkheid worden voorzien.

Als uw pensioenplan in de uitbetaling van een kapitaal voorziet, dan heeft u het recht om dit kapitaal in een levenslange rente om te zetten.

Echter, als het bedrag van de rente te klein is - een jaarlijkse rente van minder dan 659,79 euro - dan wordt het kapitaal uitbetaald.

De uitbetaling van het aanvullend pensioen in een kapitaal of onder de vorm van een rente hebben beiden voor- en nadelen:

Kapitaal Rente

U krijgt het hele bedrag van uw aanvullend pensioen in één keer uitbetaald.

U krijgt elke maand of elk jaar een vast bedrag.

Het kapitaal van uw aanvullend pensioen wordt toegevoegd aan uw vermogen. Als u overlijdt, zullen uw nabestaanden het van u erven.

Als u overlijdt, stopt de uitbetaling van de rente. Uw nabestaanden hebben geen recht op het deel van het kapitaal dat u nog niet ontvangen hebt.

Soms is de rente overdraagbaar en zal uw partner (of een andere begunstigde) na uw overlijden toch nog een deel van deze rente ontvangen.

Na de uitbetaling van een kapitaal heeft u een grotere bewegingsvrijheid, maar dit brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee: als het op is, heeft u geen extra inkomsten meer bovenop uw wettelijk pensioen.

Hierdoor is het niet aangeraden om dit geld onmiddellijk uit te geven of te verdelen onder uw kinderen: u heeft dit geld in de toekomst misschien nog nodig om de kosten voor gezondheidsproblemen of een rusthuis mee te betalen.

U ontvangt elke maand of elk jaar een rente zolang u leeft, ook al wordt u heel oud. Een rente levert dus een levenslang inkomen.

Als u een kapitaal uitbetaald krijgt, moet u dat zelf beleggen. Als u er uw wettelijk pensioen wil mee aanvullen, hou dan rekening met volgende risico's:

  • u kan lang leven, en dus voor vele jaren die aanvulling op uw wettelijk pensioen nodig hebben;

  • de inflatie verhoogt van jaar tot jaar de levensduurte. Als u uw uitgavenpatroon op hetzelfde peil wil houden, hebt u ieder jaar wat meer nodig. Wat het effect is van inflatie op een bepaald kapitaal, kunt u zelf berekenen met de Inflatietool;

  • vaak lopen de kosten samen met de leeftijd op: hogere gezondheidskosten, een rusthuis,...

Met een uitbetaling in rente bent u ingedekt voor het risico dat u lang leeft, aangezien u deze rente ontvangt zolang u leeft.

Enkel wanneer de rente jaarlijks geïndexeerd wordt, bent u zeker dat ze de stijging van de levensduurte (inflatie) volgt. Vraag dus na of de rente geïndexeerd is.

Tot slot kunnen ook de fiscale aspecten uw keuze beïnvloeden.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Effecten zijn een subcategorie van financiële instrumenten. In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn de meest relevante effecten:

  • aandelen, en
  • verhandelbare schuldinstrumenten.

 

* Andere instrumenten die een financiële belegging mogelijk maken (o.m. gestandaardiseerde leningen).

Dit vereenvoudigde schema toont enkel de beleggingsinstrumenten die het meest relevant zijn voor crowdfunding. Het toepassingsgebied van de regels over crowdfunding kan variëren. De meeste zijn van toepassing op alle beleggingsinstrumenten. Sommige zijn alleen op financiële instrumenten of op effecten van toepassing, nog andere alleen op zeer specifieke instrumenten. Het is daarom belangrijk de juridische aard van de beleggingsinstrumenten die op het platform worden aangeboden, correct te bepalen.

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info