Consumenten

De verworven reserve is het bedrag dat nu al voor u is opgebouwd binnen het pensioenplan. Nadat u uit dienst treedt, heeft u het recht om dit bedrag over te dragen.

Wanneer u uw pensioenreserve niet overdraagt en dus in het pensioenplan laat staan, zal het bedrag van de verworven reserve verder aangroeien om op de pensioenleeftijd uiteindelijk gelijk te zijn aan de verworven prestatie.

Opgelet:

Vroeger kon het pensioenreglement bepalen dat u pas na één jaar aansluiting bij het pensioenplan recht had op de verworven rechten opgebouwd met werkgeversbijdragen. In dat geval had u geen recht op de verworven reserves opgebouwd op basis van de gestorte werkgeversbijdragen als u uit dienst trad binnen het jaar nadat u bij het pensioenplan werd aangesloten. 

Vanaf 1 januari 2019 is deze minimumperiode van 1 jaar niet meer geldig en zijn de opgebouwde pensioenrechten onmiddellijk verworden.

Opgelet indien u pensioenrechten heeft opgebouwd vóór 1996:
Pas vanaf 1996 worden de aanvullende pensioenen wettelijk beschermd en is het verplicht om aan de aangesloten werknemers verworven rechten toe te kennen, ook wanneer zij de onderneming vroegtijdig verlaten.
Voordien voorzagen veel pensioenplannen dat opgebouwde rechten konden vervallen, bijvoorbeeld wanneer de werknemer zelf ontslag nam, wanneer de werknemer bij zijn ontslag geen minimum aantal loopbaanjaren (5, 10, 20 …) binnen de onderneming had, of nog wanneer de werknemer de onderneming verliet vóór de pensioenleeftijd.
Dergelijke voorwaarden zijn vandaag verboden. De wettelijke regels ter bescherming en behoud van opgebouwde pensioenrechten gelden echter maar voor de loopbaanjaren vanaf 1996. Wanneer een deel van uw loopbaan zich situeert vóór 1996 is het dus mogelijk dat een deel van de door u opgebouwde rechten verloren gaat in geval van ontslag. Dit hangt af van wat in het pensioenreglement was geregeld. Bent u in dienst getreden vóór 1996, sla er dan zeker het pensioenreglement op na om te vernemen in welke mate uw pensioenrechten behouden blijven bij uw uitdiensttreding.

De berekening van de verworven reserve verschilt naargelang het type pensioenplan. Ook de waarborgen die de pensioeninstelling mogelijkerwijs biedt, hebben een impact op het bedrag van de verworven reserve. We maken een onderscheid tussen volgende gevallen:

 

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

De verworven prestatie is het aanvullend pensioen dat op de pensioenleeftijd zal worden uitbetaald, rekening houdend met het aantal loopbaanjaren dat de aangeslotene op een bepaald ogenblik al 'op de teller' heeft.

Werknemers: Meer info

Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info