Consumenten

Zolang u in dienst bent, krijgt u van de pensioeninstelling of van uw werkgever (of sectorale inrichter) één maal per jaar een pensioenfiche met daarop een overzicht van de stand van de door u opgebouwde aanvullende pensioenrechten.

Tot en met 2015 hadden ook aangeslotenen die uit dienst zijn getreden recht op een pensioenfiche van hun pensioeninstelling of hun werkgever (of sectorale inrichter). Sinds 2016 ontvangen aangeslotenen die uit dienst zijn getreden deze fiche niet meer. Zij kunnen de stand van hun aanvullende pensioenrechten voortaan raadplegen via www.mypension.be. Meer informatie.

Hou er rekening mee dat de op de pensioenfiche vermelde bedragen bruto-bedragen zijn. Er moeten nog belastingen op worden betaald. Meer informatie.

De pensioenfiche bestaat uit twee delen, waarin de volgende informatie wordt meegedeeld. Klik op de linken wanneer u meer uitleg wenst over de gebruikte begrippen.

 • Algemene informatie:
  • de vermelding van de betrokken aangeslotene met zijn rijksregisternummer;
  • de vermelding van de werkgever (of sectorale inrichter) met zijn ondernemingsnummer (ook KBO-nummer genoemd);
  • de vermelding van de pensioeninstelling met haar ondernemingsnummer (ook KBO-nummer genoemd);
  • de vermelding van het pensioenplan waarop de fiche betrekking heeft.
 • Deel 1:
  • het bedrag van de verworven reserves op 1 januari. Dit bedrag wordt verder opgesplitst in:
   • het bedrag van de verworven reserves op 1 januari opgebouwd met werkgeversbijdragen;
   • het bedrag van de verworven reserves op 1 januari opgebouwd met werknemersbijdragen;
  • als het bedrag verkregen op basis van de wettelijke rendementsgarantie hoger is dan het bedrag van de verworven reserves, dan zal op de pensioenfiche ook het bedrag van de rendementsgarantie vermeld worden. U heeft in elk geval recht op het hoogste van de twee bedragen;
  • het bedrag van de verworven prestaties op 1 januari, voor zover dit berekenbaar is;
  • de pensioenleeftijd (vb. 60 of 65 jaar) die in het pensioenreglement is vastgelegd en waarmee de aanvullende pensioenrechten worden berekend. 
   Opgelet! Deze leeftijd is niet noodzakelijk de leeftijd waarop uw aanvullend pensioen effectief kan of moet worden uitgekeerd. Het is mogelijk dat het bedrag van de verworven prestaties verschilt indien op een andere datum wordt uitgekeerd;
  • de herberekeningsdatum;
  • een raming van de prestatie op de pensioenleeftijd (ook verwachte prestatie genoemd);
  • het bedrag van de prestatie bij overlijden vóór de pensioenleeftijd op 1 januari;
  • de vermelding of er een wezenrente is voorzien in het pensioenplan;
  • sommige pensioenreglementen voorzien bovenop de gewone overlijdensdekking een bijkomende prestatie indien men zou overlijden door een ongeval. Op de pensioenfiche wordt vermeld of dit het geval is.
 • Deel 2:
  • het actuele financieringsniveau van de verworven reserves en de rendementsgarantie. Deze informatie geeft aan of uw aanvullende pensioenrechten volledig gefinancierd zijn;
  • het bedrag van de verworven reserves van het vorige jaar;
  • de variabele elementen waarmee bij de berekening van de verworven reserves en de verworven prestaties rekening wordt gehouden;
  • de vermelding bij wie u het pensioenreglement kan opvragen: bij de pensioeninstelling of de werkgever (of sectorale inrichter);
  • de vermelding dat men de gegevens met betrekking tot het aanvullend pensioen kan raadplegen via de website www.mypension.be.

Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

  • van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
  • of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;
 • slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
 • rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.

Werknemers: Meer info

Zo lang een aangeslotene in dienst is, krijgt hij één maal per jaar van de pensioeninstelling of de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) een pensioenfiche met een overzicht van de stand van het door hem opgebouwde aanvullend pensioen.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.

Werknemers: Meer info

Als het pensioenreglement voorziet in een wezenrente zullen, bij het overlijden van een aangeslotene, zijn kinderen een rente ontvangen. Ze krijgen die rente tot aan een leeftijd die in het pensioenreglement wordt bepaald. Vaak is dit tot de leeftijd van 25 jaar of zolang de kinderen recht geven op kinderbijslag. Op de pensioenfiche wordt vermeld of er een wezenrente is voorzien.

Werknemers: Meer info