Consumenten

bij een sectorplan

Een sectorplan wordt ingevoerd op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten binnen een paritair comité. Over een verandering van pensioeninstelling kan enkel worden beslist met een nieuwe CAO.

bij een ondernemingsplan

Het is mogelijk dat de werkgever om bepaalde redenen wil veranderen van pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of pensioenfonds). Hij kan dit niet zomaar doen. De wet bepaalt dat volgende procedures moeten worden gevolgd om te veranderen van pensioeninstelling:

 • Voor de keuze van de nieuwe pensioeninstelling moet de werkgever het voorafgaand advies vragen aan de ondernemingsraad.
  Wanneer er geen ondernemingsraad is, moet hij het advies vragen aan het comité voor preventie en bescherming op het werk.
  Wanneer er in de onderneming ook geen comité voor preventie en bescherming op het werk is, moet het advies worden gevraagd aan de vakbondsafvaardiging.
  Als er in de onderneming geen ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, noch een vakbondsafvaardiging is, moet de werkgever de werknemers individueel informeren alvorens een beslissing te nemen.
  In elk geval moet iedere aangeslotene op de hoogte worden gebracht van de verandering van pensioeninstelling en over de eventuele overdracht van de reserves die daaruit voortvloeit.
 • Als het pensioenplan voorziet dat ook de werknemers bijdragen moeten betalen en dit plan voor alle werknemers in de onderneming geldt, dan kan de verandering van pensioeninstelling enkel gebeuren:
  • ofwel bij CAO in de bedrijven met een ondernemingsraad, een comité voor bescherming en preventie op het werk of een vakbondsdelegatie;
  • ofwel door middel van een wijziging van het arbeidsreglement in de andere gevallen.
 • Indien het om een sectorplan gaat, dan is de werkgever hierdoor gebonden. Hij moet het sectorplan naleven en kan zelf niet zomaar wijzigingen aan het plan aanbrengen. Over een wijziging van de pensioeninstelling kan enkel worden beslist met een nieuwe CAO.

Wat met de pensioenreserves?

Bij een verandering van pensioeninstelling kan worden beslist om de pensioenreserves die tot dan al werden opgebouwd, achter te laten bij de oude pensioeninstelling of om deze over te dragen naar de nieuwe pensioeninstelling.

Een verandering van pensioeninstelling, al dan niet gepaard gaande met een overdracht van de reserves, mag in geen geval voor gevolg hebben dat de pensioenrechten die u op dat ogenblik al heeft opgebouwd, worden verminderd.

Het lot van de slapers en rentegenieters

Het pensioenreglement dat van toepassing was op het moment dat u stopte met werken (door ontslag of pensionering), blijft nadien verder gelden.

Als de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) na uw uitdiensttreding van pensioeninstelling wil veranderen en uw reserves wil overdragen, moet hij hiervoor uw akkoord vragen.

Een overdracht van de pensioenreserves mag in geen geval voor gevolg hebben dat uw pensioenrechten verminderen:

 • slapers behouden het recht op dezelfde prestatie op de pensioenleeftijd;
 • rentegenieters behouden het recht op de uitbetaling van dezelfde rentes.

Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

 • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

 • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarin afspraken worden vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals bv. het aanvullend pensioen.

Er kan een CAO worden afgesloten op het niveau van één onderneming, of op het niveau van een bedrijfssector.

Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

 • In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
 • Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.

Werknemers: Meer info

Een paritair comité is een sociaal overlegorgaan waar de sociale partners (werkgevers en vakbonden) van een bedrijfssector onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van die sector.

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

Sectorpensioen of sectorplan

Dit is een pensioenplan dat ingevoerd wordt binnen een paritair comité en voor een hele bedrijfssector geldt. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorplannen in de bouw, de voedingsnijverheid, de scheikundige nijverheid, de non-profitsector, enz.

Werknemers: Meer info