Consumenten

Het is mogelijk om tijdens de looptijd van een pensioenplan te veranderen van pensioeninstelling, mits naleving van de volgende procedures

 • Voor de keuze van de nieuwe pensioeninstelling moet de werkgever het voorafgaand advies vragen aan de ondernemingsraad. 
  Wanneer er geen ondernemingsraad is, moet hij het advies vragen aan het comité voor preventie en bescherming op het werk. 
  Wanneer er in de onderneming ook geen comité voor preventie en bescherming op het werk is, moet het advies worden gevraagd aan de vakbondsafvaardiging.
  Als er in de onderneming geen ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, noch een vakbondsafvaardiging is, moet de werkgever de werknemers individueel informeren alvorens een beslissing te nemen.
  In elk geval moet iedere aangeslotene op de hoogte worden gebracht van de verandering van pensioeninstelling en over de eventuele overdracht van de reserves die daaruit voortvloeit.
   
 • Als het pensioenplan voorziet dat ook de werknemers bijdragen moeten betalen en dit plan voor alle werknemers in de onderneming geldt, dan kan de verandering van pensioeninstelling enkel gebeuren:
  • ofwel bij CAO in de bedrijven met een ondernemingsraad, een comité voor bescherming en preventie op het werk of een vakbondsdelegatie;
  • ofwel door middel van een wijziging van het arbeidsreglement in de andere gevallen.
    
 • Indien het om een sectorplan gaat, dan is de werkgever hierdoor gebonden. Hij moet het sectorplan naleven en kan zelf niet zomaar wijzigingen aan het plan aanbrengen. Over een wijziging van de pensioeninstelling kan enkel worden beslist met een nieuwe CAO.
   
 • De FSMA moet voorafgaandelijk worden ingelicht over de verandering van pensioeninstelling en over de eventuele overdracht van de reserves. 
  Bijkomende informatie hierover vindt u in de circulaire van de FSMA.

Wat met de pensioenreserves?

Bij een verandering van pensioeninstelling kan worden beslist om de pensioenreserves die tot dan al werden opgebouwd, achter te laten bij de oude pensioeninstelling of om deze over te dragen naar de nieuwe pensioeninstelling.  
Een verandering van pensioeninstelling, al dan niet gepaard gaande met een overdracht van de reserves, mag in geen geval voor gevolg hebben dat de pensioenrechten die de aangeslotenen op dat ogenblik al hebben opgebouwd, worden verminderd.

Indien de wijziging van pensioeninstelling gepaard gaat met de overdracht van de reeds opgebouwde reserves, kan de penioeninstelling hiervoor een afkoopvergoeding aanrekenen.

Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

  • van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
  • of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;
 • slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
 • rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.

Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

 • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

 • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarin afspraken worden vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals bv. het aanvullend pensioen.

Er kan een CAO worden afgesloten op het niveau van één onderneming, of op het niveau van een bedrijfssector.

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Sectorpensioen of sectorplan

Dit is een pensioenplan dat ingevoerd wordt binnen een paritair comité en voor een hele bedrijfssector geldt. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorplannen in de bouw, de voedingsnijverheid, de scheikundige nijverheid, de non-profitsector, enz.

Werknemers: Meer info