Consumenten

Aanvullende pensioenen kunnen worden uitbetaald:

  • als een eenmalig kapitaal. Dit betekent dat het volledige opgebouwde aanvullend pensioen in één keer wordt uitbetaald;
  • als een periodieke rente. Dit betekent dat het opgebouwde aanvullend pensioen gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, zolang de betrokkene leeft;
  • of, in bepaalde gevallen, een combinatie van beiden.

Het pensioenreglement moet bepalen in welke vorm de uitbetaling gebeurt. Soms kan ook een keuzemogelijkheid voor de aangeslotenen worden voorzien.

Als het pensioenplan in de uitbetaling van een kapitaal voorziet, hebben de aangeslotenen het recht om dit kapitaal om te zetten in een rente. Echter, als het bedrag van de rente te klein is - een jaarlijkse rente van minder dan 659,79 euro – kan niettemin het kapitaal worden uitbetaald.

De wetgeving voorziet in minimale regels voor deze omzetting van kapitaal in rente, o.a. een rentevoet die minstens gelijk is aan deze van de wettelijke rendementsgarantie. Als de werkgever op het moment van pensionering van de aangeslotene (waarbij deze de omzetting in rente vraagt) geen pensioeninstelling bereid vindt om dit tarief te waarborgen, dan zal de werkgever het verschil zelf moeten bijpassen.

In de praktijk voorziet de overgrote meerderheid van pensioenplannen in de uitbetaling van een kapitaal.

Vele aangeslotenen geven de voorkeur aan een uitkering in kapitaal. Het kapitaal wordt immers toegevoegd aan het vermogen van de aangeslotene, waardoor men er onmiddellijk over kan beschikken. Het kan dan eventueel worden gebruikt voor grote of onverwachte uitgaven. Bij overlijden, erven de begunstigden bovendien wat er van overschiet.

Hierin schuilt tegelijk ook het gevaar dat men dit bedrag niet bestemt waarvoor het bedoeld is, nl. het voorzien in het eigen levensonderhoud na pensionering.

Dit laatste is het onmiskenbaar voordeel van een uitkering in rente. De rentegenieter bewaart een vast maandelijks inkomen zolang hij leeft. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over een correcte belegging en/of besteding van zijn aanvullend pensioenkapitaal. Hij blijft de rente ontvangen, ook als hij heel lang leeft: het langlevenrisico ligt immers bij de pensioeninstelling (dit is het risico dat de rentegenieter langer leeft dan wat de sterftetafels die door de pensioeninstelling worden gebruikt voor de berekeningen, voorzien).

Om een zekere levensstandaard na pensionering veilig te stellen, kan het pensioenplan bovendien voorzien in een geïndexeerde rente. Tot slot kan worden voorzien in de 'overdraagbaarheid' van de rente, zodat na het overlijden van de rentegenieter de partner toch nog een deel van de rente ontvangt.

Het dient wel te worden benadrukt dat de fiscale behandeling van de uitkering in rente minder gunstig is dan de uitkering in kapitaal.

In verband met de uitbetaling in rente heeft de FSMA volgende standpunten ingenomen:

Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

    • van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
    • of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;
  • slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
  • rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.

Werknemers: Meer info

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info

Rentegenieters zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info