Consumenten

Als u bent aangesloten bij een ondernemingsplan, geldt bij uw uitdiensttreding onderstaande procedure. 

 

30 dagen
 • De werkgever moet binnen de 30 dagen de pensioeninstelling op de hoogte brengen van uw uitdiensttreding. Deze termijn begint te lopen vanaf het ontslag of, als er één is, vanaf het einde van de opzegtermijn.
   
30 dagen
 
onmiddellijk
 • De werkgever moet u deze uittredingsfiche onmiddellijk bezorgen.
 • In de praktijk gebeurt het vaak dat de pensioeninstelling de uittredingsfiche rechtstreeks naar u stuurt.
   
30 dagen
   
15 dagen
 • Heeft u uw beslissing meegedeeld aan uw werkgever, dan moet deze binnen de 15 dagen de pensioeninstelling hiervan op de hoogte brengen.
   
30 dagen
 • Wanneer u kiest voor de overdracht van uw reserve, moet de pensioeninstelling die overdracht uitvoeren binnen de 30 dagen nadat zij op de hoogte werd gebracht van uw beslissing.
 • Wanneer de pensioeninstelling deze termijn overschrijdt, moet het over te dragen bedrag worden vermeerderd met de wettelijke interesten voor de periode van overschrijding.
   
11 maanden onbeperkt
 • Wanneer u de termijn van 30 dagen laat verstrijken zonder uw keuze te maken, zal uw pensioenreserve in het pensioenplan blijven zonder wijziging van de pensioentoezegging.
 • Dit is echter niet definitief. U kan nadien nog een andere keuze maken:
  • uw pensioenreserve in het pensioenplan laten met een overlijdensdekking die overeenstemt met de verworven reserve: tot 11 maanden na ontvangst van de uittredingsfiche;
  • uw pensioenreserve overdragen: onbeperkt in de tijd.

Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.

Werknemers: Meer info

De verworven prestatie is het aanvullend pensioen dat op de pensioenleeftijd zal worden uitbetaald, rekening houdend met het aantal loopbaanjaren dat de aangeslotene op een bepaald ogenblik al 'op de teller' heeft.

Werknemers: Meer info