Over de FSMA

In overeenstemming met de wetgeving op de overheidsopdrachten publiceert de FSMA regelmatig aankondigingen voor alle opdrachten (werken, leveringen en diensten) waarvan het bedrag hoger is dan 135 000 euro.

 • Overheidsopdrachten die onder de Europese drempel liggen worden gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen: https://enot.publicprocurement.be/;
 • en overheidsopdrachten die boven de Europese drempel liggen in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie: http://ted.europa.eu.
 • Hoe moet de verklaring dat de inschrijver zich niet in een van de uitsluitingsgevallen van artikel 61 'Toegangsrecht' van het KB Plaatsing van 15 Juli 2011 worden opgesteld?

  Een simpele verklaring op papier met het briefhoofd van de onderneming en ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de vennootschap volstaat. (cfr. art. 61 'Toegangsrecht' van het KB Plaatsing van 15 juli 2011).

 • Wat regelt artikel 61 'Toegangsrecht' van het KB Plaatsing van 15 Juli 2011?

  De volledige tekst vindt u hieronder:

  Afdeling 2. — Toegangsrecht

  Art. 61.

  § 1. Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:

  1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;

  2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;

  3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;

  4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

  Met het oog op de toepassing van deze paragraaf vraagt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die kandidaten of inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht.

  De aanbestedende overheid kan om dwingende redenen van algemeen belang afwijken van de in deze paragraaf bedoelde verplichting.

  § 2. Overeenkomstig artikel 20 van de wet kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die:

  1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

  2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen;

  3° bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;

  4° bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;

  5° niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62;

  6° niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63;

  7° zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.

  § 3. Het bewijs dat de kandidaat of inschrijver zich niet in één van de gevallen vermeld in de §§ 1 en 2 bevindt, kan geleverd worden door :

  1° voor § 1 en § 2, 1°, 2° of 3° : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan;

  2° voor § 2, 5° en 6° : een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land;

  3° voor § 2, 4° en 7° : elk middel dat de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken.

  Wanneer een document of attest als bedoeld in 1° en 2° van het eerste lid, is vereist, niet wordt uitgereikt in het betrokken land of daarin niet alle in § 1 en in § 2, 1°, 2° of 3°, bedoelde gevallen worden vermeld, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

  § 4. De aanbestedende overheid kan in de opdrachtdocumenten toestaan dat de kandidaten of inschrijvers een verklaring op erewoord afleggen dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in §§ 1 en 2 bevinden. De opdrachtdocumenten kunnen bepalen dat ze deze verklaring afleggen door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure.

  In deze gevallen gaat de aanbestedende overheid de toestand na van:

  1° de voor selectie in aanmerking komende kandidaten, alvorens de selectiebeslissing te nemen;

  2° de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver, alvorens de gunningsbeslissing te nemen.

 • Wat bedoelt men met een niet-openbare en een openbare procedure (zie afdeling IV.1.1 van de aankondiging)?

  De niet-openbare procedure omvat 2 verschillende fases:

  • het indienen van een kandidaatstelling (daarna volgt de kwalitatieve selectie van de kandidaten);
  • het indienen van de offerte (enkel voor de firma's die in fase 1 geselecteerd zijn).

  De openbare procedure vindt in 1 fase plaats ('one shot'): het indienen van een offerte vergezeld van de documenten die nodig zijn voor de selectie van de kandidaten.

 • Welke documenten moet ik indienen?

  Bij een niet-openbare procedure zal de firma een dossier van kandidaatstelling indienen, met daarin de documenten opgesomd in de artikelen III.2.1, III.2.2 en III.2.3 van de aankondiging. Als de firma aan het geheel van de selectiecriteria voldoet, wordt ze uitgenodigd om een offerte in te dienen.

  Bij een openbare procedure dient de firma haar kandidaatstelling samen met de offerte in. Deze kandidaatstelling bevat de documenten opgesomd in artikel I.9 van het bestek. Enkel de offertes van de kandidaten die voldoen aan het geheel van de selectiecriteria zullen in aanmerking worden genomen.

 • Is de datum in paragraaf IV.3.4 van de aankondiging de uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstelling of voor het indienen van de offerte?

  Bij een niet-openbare procedure is dit de uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling.

  Bij een openbare procedure is dit de uiterste datum voor indienen van de offerte. U kan het bestek downloaden van volgend internetadres: https://enot.publicprocurement.be.

 • Waar vind ik het bestek?

  Bij een niet-openbare procedure zullen enkel de firma's geselecteerd na analyse van de kandidaatstellingen automatisch een bestek ontvangen.

  Bij een openbare procedure kan U het bestek onmiddellijk downloaden via volgend internetadres: https://enot.publicprocurement.be.

 • Waar kan ik 'het inschrijvingscertificaat bij de Kruispuntbank van Ondernemingen' verkrijgen (artikel III.2.1 van de aankondiging)?

  Het certificaat kan op basis van uw ondernemingsnummer via het volgende internetadres verkregen worden:

  https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van.

 • Moet ik de balansen en resultatenrekeningen bijvoegen?

  De Belgische ondernemingen die jaarlijks hun balansen en resultatenrekeningen deponeren bij de Nationale Bank hoeven deze niet bij hun kandidaatstelling te voegen.

  De buitenlandse ondernemingen zijn verplicht hun balansen en jaarrekeningen bij hun kandidaatstelling te voegen.

 • Waar kan ik nuttige inlichtingen vinden betreffende de lopende overheidsopdrachten van de FSMA?

  Elke overheidsopdracht gelanceerd door de FSMA zal u op onze website kunnen raadplegen:
  http://www.fsma.be/nl/About%20FSMA/Organisatie/Overheidsopdrachten.aspx of op de e-notification site: https://enot.publicprocurement.be.