Consumenten

Bij pensioenplannen van het type vaste bijdragen worden de bijdragen door de pensioeninstelling voor elke aangeslotene afzonderlijk op individuele rekeningen bijgehouden. De verworven reserve is het bedrag dat zich op uw individuele rekening bevindt op het ogenblik van uw uitdiensttreding.

Als het pensioenplan wordt beheerd in het kader van een verzekeringsproduct met gewaarborgd rendement (tak 21), wordt de verworven reserve berekend door de gestorte bijdragen te kapitaliseren op basis van het rendement dat gewaarborgd wordt door de verzekeringsonderneming. Daarnaast is het mogelijk dat er een winstdeelname wordt toegekend.

Als het pensioenplan wordt beheerd in het kader van een verzekeringsproduct zonder gewaarborgd rendement (tak 23), wordt de verworven reserve berekend door de gestorte bijdragen te kapitaliseren volgens de opbrengst van de beleggingen. Het pensioenreglement bepaalt de regels hiervoor.

Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

  • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

Kapitaliseren betekent dat de interest die men op een bepaald bedrag krijgt, nadien bij dat bedrag wordt gevoegd en zo op zijn beurt ook interest zal opbrengen.
Voorbeeld: er wordt een rendement van 2% gegarandeerd.

  • Jaar 1: een bedrag van 100 euro brengt een rendement van 2 euro op;
  • Jaar 2: een bedrag van 102 euro brengt een rendement van 2,04 euro op;
  • Jaar 3: een bedrag van 104,04 euro brengt een rendement van 2,0808 euro op;
  • ...

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.

Voorbeeld:

U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.

Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

In een tak 21 verzekeringsproduct waarborgt de verzekeringsonderneming een vast rendement.

Als de resultaten van de verzekeringsonderneming het toelaten, kan zij bovendien een winstdeelname toekennen. Dit is een bijkomend rendement bovenop het gewaarborgde rendement. Het bedrag van de winstdeelname kan van jaar tot jaar verschillen omdat dit afhangt van de algemene resultaten van de verzekeringsonderneming. Het is de algemene vergadering van de verzekeringsonderneming die daarover beslist.

Werknemers: Meer info