Consumenten

Bij dit type van pensioentoezegging wordt de betaling van een welbepaald pensioen beloofd: de werkgever (of sectorale inrichter) belooft aan zijn werknemers een eenmalig kapitaal of een periodieke (vb. jaarlijkse of maandelijkse) rente bij hun pensionering.

Ook als het pensioenreglement voorschrijft dat het aanvullend pensioen in de vorm van een eenmalig kapitaal wordt uitgekeerd, heeft u steeds het recht om dit kapitaal te laten omzetten in een rente. Meer informatie.

Het pensioenreglement beschrijft hoe groot dit kapitaal of deze rente zal zijn. 

 • Dit wordt doorgaans berekend op basis van een formule die rekening houdt met een aantal elementen, zoals het aantal jaren dat u in de onderneming of sector werkt, uw loon, uw gezinstoestand, uw leeftijd, enz. Deze elementen kunnen wijzigen doorheen de tijd - bijvoorbeeld wanneer u een loonsverhoging krijgt, u huwt of gaat samenwonen, …  – en worden daarom variabele elementen genoemd (meer informatie);
 • Het is ook mogelijk dat in de formule rekening wordt gehouden met het wettelijk pensioen. Het pensioenreglement zal dan bijvoorbeeld bepalen dat het aanvullend pensioen en het (geschat) wettelijk pensioen samen 75 % van het laatste loon van de aangeslotene zal bedragen;
 • Het kan ook om een forfaitair bedrag gaan.

Wat de werknemer  op het ogenblik van zijn pensionering zal krijgen, ligt bij een pensioentoezegging van het type vaste prestaties dus al vast. Om het aanvullend pensioen op te bouwen, worden bijdragen gestort aan de pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of pensioenfonds). De pensioeninstelling berekent hoeveel bijdragen er betaald moeten worden om het beloofde aanvullend pensioen tegen de pensioenleeftijd te financieren. 

Het pensioenreglement beschrijft wie de bijdragen betaalt: de werkgever en/of de werknemer. De pensioeninstelling belegt deze bijdragen. Afhankelijk van het rendement dat door de pensioeninstelling wordt behaald op de beleggingen, zal de kost voor de werkgever (of sectorale inrichter) hoger of lager liggen: hoe hoger het rendement, hoe minder bijdragen er moeten worden gestort. Het is dus de werkgever (of sectorale inrichter) die het beleggingsrisico van de pensioentoezegging draagt.

De werknemer krijgt op het ogenblik van zijn pensionering waar hij recht op heeft. Hij hoeft zich in principe geen zorgen te maken over de manier waarop het aanvullend pensioen wordt gefinancierd. De werkgever (of sectorale inrichter) is altijd verplicht om zijn belofte na te komen. Als op het einde van de rit blijkt dat de opgebouwde bedragen niet voldoende zijn om het beloofde aanvullend pensioen uit te betalen, moet de werkgever (of sectorale inrichter) bijbetalen. 

Illustratie:

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

 • werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

 • werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

Werknemers: Meer info

Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.

Werknemers: Meer info

Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.

Voorbeeld:

U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.

De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info

Bij een pensioenplan van het type vaste prestaties wordt de betaling van een welbepaald pensioen beloofd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) belooft aan zijn werknemers een eenmalig kapitaal of een bepaalde rente bij hun pensionering.

Het pensioenreglement beschrijft hoe groot dit kapitaal of de rente zal zijn: dit wordt meestal berekend op basis van een formule die rekening houdt met het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt en zijn loon.

Werknemers: Meer info

 • Een voorbeeld van een vasteprestatieplan in kapitaal

  Jan werkt al 30 jaar bij een onderneming en heeft een bruto jaarloon van 40.000 euro. Hij gaat met pensioen, waardoor zijn aanvullend pensioenkapitaal uitgekeerd wordt.

  Het pensioenreglement van de onderneming waar hij werkt, bepaalt dat werknemers, voor wat de opbouw van hun aanvullend pensioen betreft, na 40 jaar dienst een volledige loopbaan hebben. Na 40 jaar dienst hebben de werknemers recht op een kapitaal dat gelijk is aan het bedrag van de laatste jaarwedde. Bij een kortere loopbaan wordt het kapitaal evenredig verminderd.

  Jans aanvullend pensioenkapitaal wordt dus berekend op basis van de volgende formule (waarbij n het aantal dienstjaren en S het jaarloon is):

   n   x  S  =         30   x  40.000 euro   =   30.000 euro
  40                     40

  Jan zal dus eenmalig het bedrag van 30.000 euro uitbetaald krijgen.

  Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

  Werknemers: Meer info

  De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.

  Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.

  Werknemers: Meer info

  Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

  Werknemers: Meer info

 • Een voorbeeld van een vasteprestatieplan in rente

  An heeft een bruto jaarloon van 40.000 euro. Ze gaat met pensioen na een loopbaan van 36 jaar in een onderneming.

  Volgens het pensioenreglement van de onderneming waar ze werkt, hebben werknemers voor wat de opbouw van hun aanvullend pensioen betreft, een volledige loopbaan na 45 jaar. Na 45 jaar dienst hebben de werknemers recht op een jaarlijkse pensioenrente gelijk aan 20 % van de laatste jaarwedde.

  Ans aanvullend pensioen wordt dus berekend op basis van de volgende formule (waarbij n het aantal dienstjaren en S het jaarloon is):

   n   x  20 %  x S  =         36   x  20 % x 40.000  =   6.400 euro
  45                                  45

  An ontvangt jaarlijks, zolang ze leeft, een aanvullend pensioen van 6.400 euro. 

  Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

  Werknemers: Meer info

  Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.

  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.

  Werknemers: Meer info