search_api_autocomplete
Home

Regels over het gebruik van alternatieve-financieringsvehikels

 • C.1. Welke regels gelden er als bij crowdfunding een financieringsvehikel wordt gebruikt?

  De Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 december 2016.
  laat toe om een
  Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.
  Een financieringsvehikel is dus

  een uitgever van beleggingsinstrumenten;
  die geen instelling voor collectieve belegging is;
  die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
  die gefinancierd wordt door beleggers.

  Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.
  te gebruiken.

  In het algemeen moet de deelneming van het financieringsvehikel worden beheerd in het uitsluitend belang van de beleggers.

  Concreet gezien houdt dit voor het financieringsvehikel het volgende in:

  • het mag de rechten en verplichtingen van de beleggers gedurende de looptijd van de belegging niet wijzigen zonder instemming van de beleggers;
  • het moet specifieke informatie verstrekken aan de beleggers;
  • het moet een van de wettelijk toegelaten rechtsvormen aannemen;
  • het moet, als het belegt in verschillende ondernemers-emittenten, zorgen voor een juridische en boekhoudkundige scheiding van de verschillende beleggingen (gebruik van compartimenten);
  • het moet de beperkingen naleven voor de variabele vergoedingen die mogen worden toegekend aan het vehikel zelf of aan zijn leiders;
  • het moet waken over de naleving van de regels die de onafhankelijkheid waarborgen van zijn revisoren en boekhouders, van de In de context van de Belgische crowdfundingwet is een ondernemer-emittent een onderneming die beleggingsinstrumenten uitgeeft en waarvan de hoofdactiviteit één van de volgende is:

   commerciële activiteit;
   artisanale activiteit;
   liberale activiteit; 
   vastgoedactiviteit;
   industriële activiteit.
   en van de crowdfundingdienstverlener.

  Als u voornemens bent om voor het eerst een financieringsvehikel op te richten of te gebruiken, raden wij u aan om een beroep te doen op gespecialiseerde bijstand.

 • C.2. Moet het financieringsvehikel een specifieke juridische vorm hebben?

  Een
  Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.
  Een financieringsvehikel is dus

  een uitgever van beleggingsinstrumenten;
  die geen instelling voor collectieve belegging is;
  die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
  die gefinancierd wordt door beleggers.

  Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.
  moet een rechtspersoon zijn. Voorts moet een rechtsvorm worden gekozen waarbij de aansprakelijkheid van de belegger beperkt blijft tot zijn inbreng. In de praktijk kan het vehikel dus opteren voor een van de volgende rechtsvormen:

  • naamloze vennootschap (nv);
  • besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba);
  • coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba);
  • Europese vennootschap (se);
  • Europese coöperatieve vennootschap (sce).

  Er kan ook geopteerd worden voor de rechtsvorm gewone commanditaire vennootschap (gcv) of commanditaire vennootschap op aandelen (cva) op voorwaarde dat geen enkele belegger beherend vennoot is.

 • C.3. Moet het financieringsvehikel worden gecontroleerd door de crowdfundingdienstverlener?

  Er hoeft niet noodzakelijk een verband te zijn tussen het
  Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.
  Een financieringsvehikel is dus

  een uitgever van beleggingsinstrumenten;
  die geen instelling voor collectieve belegging is;
  die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
  die gefinancierd wordt door beleggers.

  Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.
  en de crowdfundingdienstverlener. Er kan ook een verband zijn tussen het financieringsvehikel en de gefinancierde In de context van de Belgische crowdfundingwet is een ondernemer-emittent een onderneming die beleggingsinstrumenten uitgeeft en waarvan de hoofdactiviteit één van de volgende is:

  commerciële activiteit;
  artisanale activiteit;
  liberale activiteit; 
  vastgoedactiviteit;
  industriële activiteit.
  of een van zijn aandeelhouders of leiders. Het financieringsvehikel kan ook een derde zijn.

  In elk geval moet het financieringsvehikel zodanig georganiseerd zijn dat het de deelnemingen in deze ondernemer-emittent in het uitsluitend belang van de beleggers beheert. Het platform moet zich hiervan vergewissen alvorens de beleggingsinstrumenten die het vehikel uitgeeft te commercialiseren. Bovendien zijn het platform en het vehikel in dergelijk geval samen verantwoordelijk voor de naleving van de regels die specifiek van toepassing zijn op financieringsvehikels.

  Tot slot, als het financieringsvehikel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met of beheerd wordt door de dienstverlener, de ondernemer-emittent of de aandeelhouders of leiders van de ondernemer-emittent, moeten de cliënten hiervan op de hoogte worden gebracht en moeten er specifieke maatregelen worden genomen bij belangenconflicten met cliënten.

 • C.4. Kan het financieringsvehikel gecontroleerd worden door de ondernemer-emittent die het financiert?

  Het
  Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.
  Een financieringsvehikel is dus

  een uitgever van beleggingsinstrumenten;
  die geen instelling voor collectieve belegging is;
  die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
  die gefinancierd wordt door beleggers.

  Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.
  kan worden gecontroleerd door de In de context van de Belgische crowdfundingwet is een ondernemer-emittent een onderneming die beleggingsinstrumenten uitgeeft en waarvan de hoofdactiviteit één van de volgende is:

  commerciële activiteit;
  artisanale activiteit;
  liberale activiteit; 
  vastgoedactiviteit;
  industriële activiteit.
  die het financiert. Dit neemt niet weg dat het financieringsvehikel de deelneming in de ondernemer-emittent moet beheren in het uitsluitend belang van de beleggers. De dienstverlener mag de instrumenten die zijn uitgegeven door het financieringsvehikel niet commercialiseren als niet is voldaan aan die voorwaarde.

  Bovendien, als de ondernemer-emittent het gebruikte financieringsvehikel controleert, is hij, naast de dienstverlener, medeverantwoordelijk voor de naleving van de specifieke wettelijke verplichtingen die gelden wanneer een beroep wordt gedaan op een financieringsvehikel.

 • C.5. Welke gevolgen heeft het faillissement van een ondernemer-emittent voor de beleggers als het financieringsvehikel in verschillende ondernemers-emittenten belegt?

  Een
  Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.
  Een financieringsvehikel is dus

  een uitgever van beleggingsinstrumenten;
  die geen instelling voor collectieve belegging is;
  die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
  die gefinancierd wordt door beleggers.

  Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.
  mag beleggen in of leningen verstrekken aan meerdere ondernemers-emittenten. Toch is een financieringsvehikel geen instelling voor collectieve belegging. In tegenstelling tot een dergelijke instelling beschikt een financieringsvehikel niet over de gelden van de beleggers om ze te beleggen volgens zijn eigen beleggingsbeleid. Een belegger die belegt in de beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door het vehikel, kiest de In de context van de Belgische crowdfundingwet is een ondernemer-emittent een onderneming die beleggingsinstrumenten uitgeeft en waarvan de hoofdactiviteit één van de volgende is:

  commerciële activiteit;
  artisanale activiteit;
  liberale activiteit; 
  vastgoedactiviteit;
  industriële activiteit.
  waarin zijn geld uiteindelijk zal worden belegd of waaraan het zal worden uitgeleend.

  De wet heeft een compartimenteringssysteem ingevoerd voor de verschillende beleggingen die verricht worden door een financieringsvehikel. Het vehikel moet elke deelneming of elke lening aan eenzelfde ondernemer-emittent onderbrengen in een afzonderlijk compartiment. Ook de boekhouding moet door het vehikel per compartiment worden gevoerd.

  Mocht een ondernemer-emittent failliet gaan, zullen enkel de activa in het compartiment op zijn naam hierdoor getroffen worden. Dit betekent dat enkel de beleggers die ervoor geopteerd hebben om in die specifieke ondernemer-emittent te beleggen, geconfronteerd zullen worden met de financiële gevolgen.