Professionelen

Regels voor buitenlandse platformen

 • E.1. Welke regels gelden voor buitenlandse platformen die alternatieve-financieringsdiensten willen verstrekken in België?

  1. BEGINSEL

  De Belgische crowdfundingwet is van toepassing op de crowdfundingplatformen die alternatieve-financieringsdiensten verstrekken op Belgisch grondgebied.

  Een alternatieve-financieringsdienst wordt geacht op Belgisch grondgebied te worden verstrekt zodra de commercialisering van beleggingsinstrumenten Belgische beleggers viseert, met andere woorden, als het platform zich actief tot de Belgische beleggers richt, bijvoorbeeld via reclame of demarchage in België, via een website met een naam die eindigt op .be, met informatie over de Belgische fiscaliteit of reglementering, … of als het platform een groot aantal projecten van Belgische ondernemers-emittenten voorstelt.

  Als een belegger de website van een buitenlands platform daarentegen uit eigen beweging bezoekt, kan dat a priori niet als een actieve demarche van het platform worden gezien. Alles hangt af van de manier waarop de Belgische belegger wordt gecontacteerd of over het bestaan van de website wordt geïnformeerd.

  2. VERGUNNING

  2.1. Buitenlandse ondernemingen die geen gereglementeerde ondernemingen zijn

  De Belgische crowdfundingwet voorziet niet in een paspoort. Dat een platform in zijn Staat van herkomst is vergund, is dus niet voldoende om zijn diensten in België te mogen verrichten.

  Onderstaande tabel vat de geldende regels voor buitenlandse platformen samen.

  Platformen die onder een EER-lidstaat ressorteren

  Platformen die ressorteren onder een staat die geen lid is van de EER

  De platformen moeten in hun lidstaat van herkomst over een gelijkwaardig statuut beschikken.

  Zij moeten in België een vergunning als alternatieve-financieringsplatform verkrijgen.

  Zij zijn niet verplicht een bijkantoor in België te vestigen.

  Zij zijn verplicht een bijkantoor in België te vestigen.

  Hun hoofdbestuur moet niet in België zijn gevestigd.

  Hun hoofdbestuur moet in België zijn gevestigd voor de activiteiten die zij in België verrichten.

  Als een bijkantoor wordt gevestigd in België, zullen de leiders van het Belgische bijkantoor als de effectieve leiders van het platform worden beschouwd. De personen die de controle uitoefenen op de vennootschap naar buitenlands recht, dienen over de vereiste kwaliteiten te beschikken gelet op de noodzaak om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering van het bijkantoor te waarborgen.

  Ondernemingen die vóór 1 februari 2017 al alternatieve-financieringsdiensten verstrekten, dienen de FSMA daarvan uiterlijk op 31 maart aanstaande in kennis te stellen via een registratieformulier. Als zij die kennisgeving hebben verricht, ontvangen zij een voorlopige vergunning van de FSMA. Uiterlijk op 31 mei aanstaande moeten zij een volledig vergunningsdossier indienen. Hun volledige vergunning blijft gelden tot de FSMA over hun definitieve vergunning heeft beslist.

  2.2. BUITENLANDSE GEREGLEMENTEERDE ONDERNEMINGEN

  Ondernemingen die onder een EER-lidstaat ressorteren

  Ondernemingen die ressorteren onder een staat die geen lid is van de EER

  Beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die onder een EER-lidstaat ressorteren, mogen van rechtswege alternatieve-financieringsdiensten verstrekken op Belgisch grondgebied.

  Ondernemingen die voornemens zijn om alternatieve-financieringsdiensten te verstrekken, dienen de FSMA daarvan echter in kennis te stellen via een registratieformulier, in voorkomend geval, via de toezichthoudende autoriteit van hun lidstaat van herkomst of via de Nationale Bank van België.

  Beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die ressorteren onder een staat die geen lid is van de EER, en die voornemens zijn alternatieve-financieringsdiensten te verstrekken, moeten een vergunning als alternatieve-financieringsplatform in België verkrijgen.

  Zij zijn niet verplicht een bijkantoor in België te vestigen.

  Zij zijn verplicht een bijkantoor in België te vestigen.

  Hun hoofdbestuur moet niet in België zijn gevestigd.

  Hun hoofdbestuur moet in België zijn gevestigd voor de activiteiten die zij in België verrichten.

  Ondernemingen die vóór 1 februari 2017 al alternatieve-financieringsdiensten verstrekten, dienen de FSMA daarvan uiterlijk op 31 maart 2017 in kennis te stellen via een registratieformulier.

  Ondernemingen die vóór 1 februari 2017 al alternatieve-financieringsdiensten verstrekten, dienen de FSMA daarvan uiterlijk op 31 maart 2017 in kennis te stellen via een registratieformulier. Als zij die kennisgeving hebben verricht, ontvangen zij een voorlopige vergunning van de FSMA. Uiterlijk op 31 mei 2017 moeten zij een volledig vergunningsdossier indienen. Hun volledige vergunning blijft gelden tot de FSMA over hun definitieve vergunning heeft beslist.

  3. BEDRIJFSUITOEFENINGSVOORWAARDEN

  3.1. Buitenlandse ondernemingen die geen gereglementeerde ondernemingen zijn – gereglementeerde ondernemingen die ressorteren onder een staat die geen lid is van de EER

  Voor buitenlandse ondernemingen die een vergunning als alternatieve-financieringsplatform hebben verkregen, gelden dezelfde regels als voor alternatieve-financieringsplatformen naar Belgisch recht. In voorkomend geval, moeten zij de regels ter omkadering van het gebruik van financieringsvehikels naleven.

  3.2. Gereglementeerde ondernemingen die ressorteren onder een EER-lidstaat

  Voor buitenlandse ondernemingen die onder een EER-lidstaat ressorteren en die de FSMA in kennis hebben gesteld van hun voornemen om alternatieve-financieringsdiensten te verstrekken in België, gelden dezelfde regels als voor gereglementeerde ondernemingen naar Belgisch recht die alternatieve-financieringsdiensten verstrekken. In voorkomend geval, moeten zij de regels ter omkadering van het gebruik van financieringsvehikels naleven.

  Wie alternatieve-financieringsdiensten verstrekt, commercialiseert, via een website of een ander elektronisch middel, beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door

  • ondernemers-emittenten,
  • financieringsvehikels, of
  • startersfondsen.

  De enige beleggingsdiensten die gepaard mogen gaan met alternatieve-financieringsdiensten zijn:

  • beleggingsadvies;
  • ontvangen en doorgeven van orders.

  Deze beleggingsdiensten mogen enkel worden verstrekt met betrekking tot effecten en deelbewijzen van startersfondsen. Wie deze beleggingsdiensten verstrekt via een alternatieve-financieringsplatform, verricht alternatieve-financieringsdiensten en moet zich houden aan de regels in dat verband gelden.

  Een alternatieve-financieringsplatform is een onderneming

  • die geen gereglementeerde onderneming is
  • en die bij wijze van gewone professionele activiteit alternatieve-financieringsdiensten verstrekt op Belgisch grondgebied, ook als dat niet haar hoofdactiviteit is.

  Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 december 2016.

  Een bijkantoor is een bedrijfszetel van een onderneming waarvan het hoofdkantoor in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ('EER') is gevestigd. De activiteiten worden uitgeoefend in de naam en voor rekening van de onderneming waaraan het bijkantoor is verbonden. Een bijkantoor heeft geen rechtspersoonlijkheid. Voor elk bijkantoor moet een verantwoordelijke worden aangeduid.

  Voor bijkantoren van VVB geldt een Europees paspoort. Zij moeten geen vergunning of inschrijving aanvragen. Zij volgen een Europese notificatieprocedure. Dit geldt zowel voor de vestiging in België van bijkantoren uit andere lidstaten van de EER-landen als voor de vestiging in andere EER-landen van bijkantoren uit België.

  Wie op basis van een Europees paspoort actief is in een andere lidstaat, moet zich houden aan de bepalingen van algemeen belang die gelden in deze lidstaat.

  In de context van de Belgische crowdfundingwet is commercialisering het voorstellen van een beleggingsinstrument, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt, om beleggers of potentiële beleggers aan te zetten om het te kopen of erop in te schrijven.

  Het hoofdbestuur is de plaats waar de onderneming wordt beheerd, waar de beslissingen voor het beheer van de onderneming worden genomen en waar de documenten ter beschikking van de FSMA worden gehouden.