Consumenten

Bij een sectorplan stelt de sectorale CAO de procedure vast die moet worden gevolgd wanneer een werknemer uit dienst treedt en de sector verlaat.

Die procedure kan afwijken van de procedure voor ondernemingsplannen. Bij ondernemingsplannen moet de werkgever de pensioeninstelling binnen de 30 dagen op de hoogte brengen van de uitdiensttreding van een werknemer. Bij sectorplannen mag deze periode tot 1 jaar worden verlengd. Daarom kan het vrij lang duren voor u een uittredingsfiche ontvangt. U kan de procedure wel versnellen door zelf aan de pensioeninstelling mee te delen dat u de sector verlaten hebt. In dat geval begint de procedure vanaf de 2e fase onmiddellijk te lopen.

 

max. 1 jaar
 • De sectorale CAO bepaalt de termijn waarbinnen de inrichter de pensioeninstelling op de hoogte moet brengen van uw uitdiensttreding. Deze termijn begint te lopen vanaf het ontslag of, als er één is, vanaf het einde van de opzegtermijn. Deze termijn mag maximaal 1 jaar bedragen.
 • U kan wel zelf aan de pensioeninstelling melden dat u de sector verlaten hebt.
 
30 dagen
 
onmiddellijk
 • De inrichter moet u deze uittredingsfiche onmiddellijk bezorgen.
 • In de praktijk gebeurt het vaak dat de pensioeninstelling de uittredingsfiche rechtstreeks naar u stuurt.
 
30 dagen
 
15 dagen
 • Heeft u uw beslissing meegedeeld aan uw inrichter, dan moet deze binnen de 15 dagen de pensioeninstelling hiervan op de hoogte brengen.
 
30 dagen
 • Wanneer u kiest voor de overdracht van uw reserve, moet de pensioeninstelling die overdracht uitvoeren binnen de 30 dagen nadat zij op de hoogte werd gebracht van uw beslissing.
 • Wanneer de pensioeninstelling deze termijn overschrijdt, moet het over te dragen bedrag worden vermeerderd met de wettelijke interesten voor de periode van overschrijding.
 
onbeperkt 
 • Wanneer u deze termijn van 30 dagen laat verstrijken zonder uw keuze te maken, zal uw pensioenreserve in het pensioenplan blijven zonder wijziging van de pensioentoezegging.
 • Dit is echter niet definitief. U kan nadien nog een andere keuze maken:
  • uw pensioenreserve in het pensioenplan laten met een overlijdensdekking die overeenstemt met de verworven reserve: tot 11 maanden na ontvangst van de uittredingsfiche;
  • uw pensioenreserve overdragen: onbeperkt in de tijd.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarin afspraken worden vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals bv. het aanvullend pensioen.

Er kan een CAO worden afgesloten op het niveau van één onderneming, of op het niveau van een bedrijfssector.

Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

 • In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
 • Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.

Werknemers: Meer info

Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.

Werknemers: Meer info

Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.

Werknemers: Meer info

In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.

Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.

Werknemers: Meer info

Sectorpensioen of sectorplan

Dit is een pensioenplan dat ingevoerd wordt binnen een paritair comité en voor een hele bedrijfssector geldt. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorplannen in de bouw, de voedingsnijverheid, de scheikundige nijverheid, de non-profitsector, enz.

Werknemers: Meer info

Nadat een aangeslotene uit dienst is getreden (vb. wegens ontslag of brugpensioen) ontvangt hij van de pensioeninstelling een uittredingsfiche met informatie over de stand van zijn aanvullende pensioenrechten en wat hij hiermee kan doen.

Werknemers: Meer info

De verworven prestatie is het aanvullend pensioen dat op de pensioenleeftijd zal worden uitbetaald, rekening houdend met het aantal loopbaanjaren dat de aangeslotene op een bepaald ogenblik al 'op de teller' heeft.

Werknemers: Meer info